હું શોધું છું

હોમ  |

ખાસ શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

ખાસ શાખા

નામ

:

શ્રીમતી એચ.સી.કોતાર

હોદ્દો

:

ઇ.ચા. હેડકલાર્ક

પગાર ધોરણ

:

૧૯,૯૦૦ – ૬૩,૨૦૦/-

નીચે મુજબનાં વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમનાં આધારે કામગીરી કરો છો?

રજુઆતનાં તબકકા

નિર્ણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે?

૧)

તાબાની કચેરીઓની વાર્ષિક તપાસણી ની કામગીરી

જી.પી.સી.ડી એક્ટ ૧૯૬૮ મુજબ

કચેરી અધિક્ષકથી સંયુક્ત નિયામક થી જરૂર પડેય નિયામકશ્રી પાસે

સંયુક્ત નિયામકશ્રી

૨)

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ તૈયાર કરવાની કાર્યવાહી

 

---

---

---

૩)

વી.અચે.એફ. સેટ ખરીદી અને તે અંગેની કામગીરી

---

---

---

૪)

કન્ટ્રોલરૂમના બાંધકામ માટેની કામગીરી

 ---

 ---

 ---

૫)

કેટેગરી ૧ અને ૨ ટાઉન માટે સી.ડી. પોલીસી મુજબ નયા ટાઉન ઉભા કરવા અંગે.

 ---

 ---

 ---

૬)

હોમગાર્ડઝ અને સીવીલ ડીફેન્સ દિનની ઉજવણીની કામગીરી

 ---

---

 ---

૭)

મેઇન્ટેનન્સ ઓફ એબેન્સીયલ સર્વીસીસ

 ---

 ---

 ---

૮)

ખાસ શાખાની કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવી સુપરવીજન કરવું.

 ---

 ---

 ---

૯)

પી.બી.એકસ બોર્ડની ખરીદી અંગે.

 ---

 ------

 ---

૧૦)

બાયોનીયલ કોન્ફરન્સ પત્રવ્યવહાર

 ---

 ---

 ---

૧૧)

ઉપરી અધિકારીઓ ઉપરના કામ ઉપરાંત જે કોઇ કામ દશાર્વે તે કરવાનું તેમજ કરાવવું.

 ---

 ---

 ---

 સરકારશ્રીનાં નિયમો/ ઠરાવો/ પરિપત્રો / સુધારાઓની વિગત.

ક્રમ

વિષય

નિયમ/ઠરાવ /પરિપત્રોનો નંબર તારીખ

વિભાગ / કચેરીનું નામ

--------- નીલ ---------

કર્મચારી અધિકારીઓનું સરનામું / ટેલીફોનની વિગત.

ક્રમ

નામ

કચેરીનું સરનામું

ઘરનું સરનામું

ટેલિફોન નંબર

કચેરી

રહેઠાણ

માબાઇલ

૧)

શ્રીમતી

એચ.સી.કોતાર

નિયામકશ્રી,નાગરિક સંરક્ષણની કચેરી,પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, અમદાવાદ

ઇ-૩/૩૦, વિશ્રામપાર્ક, ભાવસાર હોસ્ટેલ સામે, નવા વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

૦૭૯- ૨૫૫૦૬૦૧૪

 

૭૪૦૫૦૩૭૭૨૩

 

 

 

નામ

:

શ્રીવી. ડી. માળી

હોદ્દો

:

ઇ.ચા.સીનીયર કલાર્ક

પગાર ધોરણ

:

 ૧૯,૯૫૦/- ફીક્સ પગાર

નીચે મુજબનાં વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમનાં આધારે કામગીરી કરો છો?

રજુઆતનાં તબકકા

નિર્ણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે?

૧)

ખાસ શાખામાંથી જતા તમામ છ માસિક પત્રકોની માહિતી યુનીટો પાસેથી મંગાવી સરકારશ્રીમાં મોકલવી

સી.ડી.એકટ/રૂલ્સ

કોમ્પેડીયમ

જી.પી.સી.ડી.

એમ.પી.સી.ડી.

સી.કલાર્ક પાસેથી કચેરી અધિક્ષક પાસેથી સંયુક્ત નિયામક પાસે અને જરૂરજણાય તો નિયામકશ્રી પાસે ફાઇલ નિર્ણય લેવા માટે મુકવામાં આવે છે.

સંયુક્ત નિયામકશ્રી

૨)

એન.ઇ.લાઇન ના બીલો મંજુરી અર્થે ડી.જી.સી.ડી. ને મોકલવા

---

---

---

૩)

સી.ડી. વોલન્ટીર્યસ ના યુનીફોર્મ અને બેજ આપવા બાબત.

---

---

---

૪)

સી.ડી.વોલન્ટીર્યસ, વોર્ડનને રાષ્ટ્રપતી/ મુખ્ય મંત્રીશ્રીના મેડલ આપવા અંગે યુનીટ કચેરી તરફથી માહિતી મેળવવા

---

---

---

૫)

સી.ડી.પેપર પ્લાન, ઇવેકયુશન પ્લાન યુનીટ કચેરી પાસેથી તૈયાર કરાવી ચકાસણી કરી સરકારશ્રીમાં મોકલવા

---

---

---

૬)

સી.ડી. વોલન્ટીર્યસના ભથ્થા નકકી કરવા અંગે.

---

---

---

૮)

પી.બી.એકસ બોર્ડના વાર્ષિક કોન્ટ્રાકટ સોંપવા અંગેની કામગીરી

---

---

---

૯)

સરકારશ્રી તરફથી આવેલ પત્રોની યુનીટ કચેરી તરફથી માહિતી મેળવી સરકારશ્રીમાં મોકલવા

---

---

---

૧૦)

ના.સં. ના પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા અંગે.યુનીટ કચેરી આપે થી કામગીરી

 ---

 ---

 ---

૧૧)

નાગરિક સંરક્ષણના તાલીમ અંગેની કામગીરી

 ---

 ---

 ---

૧૨)

તદ ઉપરાંત ઉપરોકત વિષયે અધિકારી ઓ તરફથી સોંપવામાં આવેલ કામગીરી

 ---

 ---

 ---

૧૩)

જુ.કલાર્ક તરફથી મુકવામાં આવતી ફાઇલો.

 ---

 ---

 ---

સરકારશ્રીનાં નિયમો/ ઠરાવો/ પરિપત્રો / સુધારાઓની વિગત.

ક્રમ

વિષય

નિયમ/ ઠરાવ/ પરિપત્રોનો નંબર તારીખ

વિભાગ/ કચેરીનું નામ

૧)

જી.પી.સી.ડી.માં થયેલ સુધારો

VI/3૨0૨0/4૧/03-DGCD(CD) Dt.5/૧/૨004

સરકારશ્રીના ગૃહમંત્રાલય, નવી દિલ્હી

૨)

એમ.પી.સી.ડી. માં થયેલ સુધારો

VI/૧4૧૨6૧/CD/DGCD(CD) Dt.૭/8/૨003

    ---

૩)

સી.ડી. સર્વીસીસના સ્કેલમાં સુધારો

VI/3૨0૨0/4૧/DGCD(CD) Dt.૧૧/૭/૨003

     ---

૪)

કોમ્પેન્ડીયમ ઓફ ઇન્સ્ટ્રકશન -૨૦૦૪

VI/3૨0૧6/૧/04DGCD(CD) Dt.૧4/5/૨004

     ---

૫)

કોમ્પેન્ડીયમ ઓફ ઇન્સ્ટ્રકશન -૨૦૧૧,એડીશન-૬

VI/3૨0૧6/૧/04DGCD(CD) Dt.૦૯/૦૩/૨૦૧૧

    ---

કર્મચારી / અધિકારીઓનું સરનામું / ટેલીફોનની વિગત.

ક્રમ

નામ

કચેરીનું સરનામું

ઘરનું સરનામું

ટેલીફોન નંબર

ઓફીસ

રહેઠાણ

મોબાઇલ

૧)

શ્રી વી. ડી. માળી

નિયામકશ્રી,નાગરિક સંરક્ષણની કચેરી,પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, અમદાવાદ

ગામ ગંભીરપુરા, તા.વાવ, જિ.બનાસકાંઠા

૦૭૯- ૨૫૫૦૬૦૧૪

 

૯૮૯૮૨૨૬૩૪૭

 

નામ

:

શ્રીમતી આર. બી. પ્રજાપતિ,

હોદ્દો

:

ઇ.ચા. જુનીયર કલાર્ક,  ખાસ શાખા

પગાર ધોરણ 

:

૧૯,૯૫૦/- ફીક્સ પગાર

નીચે મુજબનાં વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમના આધારે કામગીરી કરો છો?

રજુઆતના તબકકા

નિર્ણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારીની છે?

૧)

સી.ડી.કેટેગરાઇઝ શહેરોમાં સાયરનો નંખાવવાની તથા તેના દુરસ્તી કામ અંગેની કાર્યવાહી

સી.ડી.એકટ/રૂલ્સ તથા જી.પી.સી.ડી., એમ.પી.સી.ડી. ના આધારે

સીની. કલાર્ક પાસેથી હેડ કલાર્ક પાસેથી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામક પાસે નિર્ણય લેવા માટે મૂકવામાં આવે છે.

સંયુક્ત નિયામકશ્રી,

૨)

સી.ડી. શહેરોમાં પી.બી.એકસ બોર્ડ નંખાવવા અંગેની કામગીરી

,,

,,

,,

૩)

ખાસ શાખાના અવેઇટ કેશો ઉપર સ્‍મૃતિ પત્રો પાઠવવાની કાર્યવાહી

,,

,,

,,

૪)

જે તે કાગળો કેશ ફાઇલ સાથે સીની.કલાર્ક ને આપવા

,,

,,

,,

૫)

ઉપરી અધિકારી જે કાંઇ કામ દશાર્વે તે તમામ કામગીરી કરવી

--------

--------

,,

૬)

ગુજરાતી ટાઇપ કોમ્પયુટર ઉપર તથા / મહેકમ શાખામાં અડધો દિવસ કામગીરી કરવાની

--------

--------

,,

 

સરકારશ્રીનાં નિયમો / ઠરાવો / પરિપત્રો/ સુધારોઓની વિગત.

 

ક્રમ

વિષય

નિયમ/ઠરાવ /પરિપત્રોનો નંબર તારીખ

વિભાગ / કચેરીનું નામ

--------- નીલ ---------

          કર્મચારી/અધિકારીઓનું સરનામું / ટેલીફોનની વિગત.

ક્રમ

નામ

કચેરીનું સરનામું

ઘરનું સરનામું

ટેલિફોન નંબર

કચેરી

રહેઠાણ

માબાઇલ

૧)

શ્રીમતી આર. બી. પ્રજાપતિ

નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલદરવાજા, અમદાવાદ.

૧૮૫, કપિલ પાર્કસોસાયટી, ખંડેલવાલ વાડીની સામે, ટી.બી. રોડ, મહેસાણા

૦૭૯- ૨૫૫૦૬૦૧૪

 

૯૯૦૪૧૦૦૨૪૦

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-04-2020