હું શોધું છું

હોમ  |

તાલીમ શાળા
Rating :  Star Star Star Star Star   

તાલીમ શાળા

નામ

:

શ્રી એસ.સી.કલાલ

હોદ્દો

:

સીનીયર કલાર્ક

પગાર ધોરણ

:

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

નીચે મુજબ ના વિષયો સબંધે કામગીરી કરવામાં આવે છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમના આધારે કામગીરી કરો છો

રજૂઆતના તબકકા

નિર્ણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારી ની છે ?

નાગરિક સંરક્ષણને જરૂરી તાલીમ દર વર્ષ એડવાન્સ તથા બેઝીક તાલીમ કેમ્પ યોજવા

ભારત સરકારશ્રીના કોમ્પેડીયમ ઓફ ઇન્સ્ટ્રકશન મુજબ

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રકટર પાસેથી કમાન્ડન્ટ

 કમાન્ડન્ટ

એન.સી.ડી.સી. નાગપુર ખાતે ના તાલીમ કોર્ષ

એન.સી..ડી.સી. નાગપુર નકકી કરે તે મુજબ

કમાન્ડન્ટ

  કમાન્ડન્ટ

વોટરમેનશીપ કોર્ષ બેગ્લોર ખાતે

સીવીલ ડીફેન્સ ટ્રેનીગ કોલેજ બેગ્લોરના પરિપત્ર મુજબ

  કમાન્ડન્ટ

 સંયુક્ત નિયામક

 કર્મચારી/અધિકારીઓનું સરનામું /ટેલિફોન ની વિગત:-

ક્રમ

નામ

કચેરીનું સરનામું

ઘરનું સરનામું

ટેલીફોન નંબર

કચેરી

રહેઠાણ

મોબાઇલ

 

 

 

શ્રી એસ.સી.કલાલ  

 

 

આચાર્યશ્રી નાગરીક સંરક્ષણ તાલીમશાળા

૧ લો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

બી-૨, કેશવનગર સોસાયટી,

પુરૂષોતમનગરની બાજુમાં,સુભાષબ્રીજ,

અમદાવાદ

  --

 --

૯૮૨૫૨૬૬૪૪૧ 

 

તાલીમ શાળા

નામ

:

શ્રી એસ.સી.કલાલ

હોદ્દો

:

 ઇ.ચા. જુનિયર કલાર્ક

પગાર ધોરણ

:

૩૫૪૦૦-૧,૧૨,૪૦૦

                        નીચે મુજબ ના વિષયો સબંધે કામગીરી કરવામાં આવે છે.

નાગરિક સંરક્ષણને જરૂરી તાલીમ દર વર્ષ એડવાન્સ તથા બેઝીક તાલીમ કેમ્પ યોજવા

ભારત સરકારશ્રીના કોમ્પેડીયમ ઓફ ઇન્સ્ટ્રકશન મુજબ

ઇન્સ્ટ્રકટર, કમાન્ડન્ટ

  ઇન્સ્ટ્રકટર,

 કમાન્ડન્ટ

એન.સી.ડી.સી. નાગપુર ખાતે ના તાલીમ કોર્ષ

એન.સી..ડી.સી. નાગપુર નકકી કરે તે મુજબ

કમાન્ડન્ટ,

  કમાન્ડન્ટ,

વોટરમેનશીપ કોર્ષ બેગ્લોર ખાતે

સીવીલ ડીફેન્સ ટ્રેનીગ કોલેજ બેગ્લોરના પરિપત્ર મુજબ

કમાન્ડન્ટ,

કમાન્ડન્ટ,

સરકારશ્રીનાં નિયમો/ ઠરાવો/ પરિપત્રો/ સુધારાઓની વિગત.

 

ક્રમ

વિષય

નિયમ/ઠરાવ /પરિપત્રોનો નંબર તારીખ

વિભાગ / કચેરીનું નામ

--------- નીલ ---------

કર્મચારી/અધિકારીઓનું સરનામું /ટેલિફોન ની વિગત:-

ક્રમ

નામ

કચેરીનું સરનામું

ઘરનું સરનામું

ટેલીફોન નંબર

કચેરી

રહેઠાણ

મોબાઇલ

 

 

 

શ્રી એસ. સી. કલાલ  

 

આચાર્યશ્રી નાગરીક સંરક્ષણ તાલીમશાળા

૧ લો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ  દરવાજા,અમદાવાદ

બી-૨, કેશવનગર સોસાયટી,

પુરૂષોતમનગરની બાજુમાં,સુભાષબ્રીજ,

અમદાવાદ

  --

 --

૯૮૨૫૨૬૬૪૪૧ 

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-04-2020