હું શોધું છું

હોમ  |

સ્ટોર શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

સ્ટોર શાખા

ક્રમ

વિષય

ફાઇલનું વર્ષ

નાશ કરવાનું વર્ષ

ફાઇલ વર્ગ

ઇમરજન્સી લાઇટ તથા ઇકવી. ખરીદવા અંગેની ફાઇલ.

૧૯૯૦

--

સ્કેન્ડલ ઇન્કવારી

૧૯૮૭

--

પેરીસેબલ આર્ટીકલ રજી.

૧૯૮૨

--

ખરીદી માટે અપાયેલી મંજુરી રજી.

૧૯૮૬

--

ચાર્જ યાદી, ડી.એલ.ગોર

૧૯૯૧

 

ગમ બુટ, ફાયરમેન ખરીદવા અંગે

૧૯૯૧

 

હેન્ડ ઓપરેટ રીચાર્જેબલ ટર્ોચ ખરીદવા અંગે

૧૯૯૧

 

સ્ટ્રેચર ખરીદવા અંગેની ફાઇલ-૧

૧૯૮૫

 

સ્ટ્રેચર ખરીદવા અંગેની ભાગ ૨, ફા.-૧

૧૯૯૦

 

૧૦

એ.સી.એસ.પી. ખરીદવા મરામત અંગે. ૨

૧૯૮૬

 

૧૧

કન્ટ્રોલરૂમ મરામત અંગે ફા.-૧

૧૯૯૦

 

૧૨

હેલમેટ ખરીદી ભાગ-૧

૧૯૭૪

 

૧૩

હેલમેટ તથા સ્ટ્રેચર ખરીદી અંગે

૧૯૮૫

 

૧૪

ર્પચેસ ઓફ નોન મેન્ટલ હેલમેટ સી.ડી.ઓ.

૧૯૭૪

 

૧૫

જીપ નં. -જી.જે.-૧-જી-૨૧૯૭રીપેરીંગ કરવા બાબત.

૧૯૯૩

૨૦૨૦

૧૬

સી.ડી.કન્ટ્રોલરૂમ અમદાવાદ બાબત. ૨૪૮

૧૯૮૫

૨૦૦૭

૧૭

વાહનો રીપેરીંની મંજુરી તથા બેટરી, ટાયર ટયુબ ખરીદવા અંગે ૨૨૩

૧૯૯૪

૨૦૨૧

૧૮

કચેરીમાં નવી ખરીદી અંગે ઉચ્ચક બીલથી નાણાં ઉપાડવા અંગે ૨૪૮

૧૯૯૨

૨૦૦૮

૧૯

રેસ્કયુ રીપેરીંગ બાબત, ના.સં. યુનીટ, કાકરાપાર

૧૯૭૭

૨૦૦૭

૨૦

વાહન હરાજી અંગે, ઓખા

૧૯૯૦

૨૦૦૯

૨૧

સી.ડી.કેટેગરાઇઝડ માટે કન્ડમ થયેલ વાહનો બદલે નવા વાહનો ખરીદવા અંગે ભાગ-૧

૧૯૮૯

૨૦૦૮

૨૨

લધુ પુસ્તિકા પકાશન અંગે ૧૧૦

૧૯૮૭

૨૦૦૮

૨૩

જનરેટર સેટ રીપેરીંગ કરવા બાબતે ૧૧૫

૧૯૮૩

૨૦૦૬

૨૪

અગ્નિશામક પંપ મળવા બાબત. ૧૧૬

૧૯૮૩

૨૦૧૦

૨૫

ફીલ્મી પોજેકટર ખરીદવા બાબત.

૧૯૯૪

૨૦૧૫

૨૬

પદરના ખચેર્લ નાણાં મળવા બાબત. ઉચ્ચકબીલ ૧૮૯

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૨૭

ટાઇપ મશીન રીપેરીંગ કરવા અંગે

૧૯૯૩

૨૦૧૩

૨૮

નં. ૧૬૧૦ રીપેરી$ગ્ કરવા બાબત.

૧૯૮૬

૨૦૧૨

૨૯

પરચુરણ ખરીદી પાર્ટ-૧, કલ્પતરૂ ૧૧૩

૧૯૯૮

૨૦૧૯

૩૦

મોટર સાયકલ ૨૧૬૯ ફાળવવા અંગે

૧૯૯૧

૨૦૧૨

૩૧

હેલમેટ નો જાહેર હરાજીથી નિકાલ કરવા બાબત.

૧૯૯૦

૨૦૧૦

૩૨

મોટર સાયકલોની હરાજી કરવા બાબત.

૧૯૯૦

૨૦૧૪

૩૩

મોટર સાયકલો કન્ડમ કરવા રદબાતલ બાબત ૫૬

૧૯૮૮

૨૦૧૪

૩૪

મુદ્રણ લેખન સામગી અંગે

૧૯૯૨

૨૦૧૧

૩૫

તાલીમ શાળાને તાલીમ અંગે માલસામાન અંગે શ્રી નરેશ

૧૯૯૪

૨૦૧૨

૩૬

ન્યુઝ પેપર ખરીદી બલી પાર્ટ-૧

૧૯૯૨

૨૦૧૯

૩૭

લેખન સામગી બાબત. ૩૩/આર

૧૯૯૧

૨૦૨૦

૩૮

ચાર ડીઝલ જીપ ખરીદવા અંગે

૧૯૯૦

૨૦૧૦

૩૯

વી.સી.ડી. ખરીદવા બાબત.

૧૯૯૯

૨૦૧૯

૪૦

સી.ડી.કન્ટ્રોલરૂમ તથા કન્ટ્રોલ માટે નવુ ફર્નીચર

૧૯૯૩

૨૦૧૫

૪૧

કાકરાપાર ૧ ટાઉન માટે વાહનો ખરીદવા બાબત

૧૯૯૯

૨૦૧૨

૪૨

સાયરન રીપેરીંગ અંગે-૭સાયરનોના નાણાં દુવ્યયઅંગે

૧૯૮૪

૨૦૧૨

૪૩

કાયમી ધોરણે ફર્નીચર ફાળવવા બાબત.

૧૯૮૯

૨૦૦૯

૪૪

ફાયર એસ્ટીગ્યુસર ખરીદવા બાબત

૧૯૮૭

૨૦૦૮

૪૫

ઓફીસ બિલ્ડીંગ રીપેર કરવાની ફાઇલ

૧૯૮૪

૨૦૦૦

૪૬

રીચાર્જેબલ ટાર્ચ તથા હેન્ડ ઓપરેટશ સાયરન ખરીદવા બાબત

૧૯૯૨

૧૯૯૨

૪૭

એ.સી.બી માં ફાઇલા ેમોકલી આપવા બાબત

૧૯૯૬

૨૦૦૦

૪૮

સ્ટોર્સની મુલાકાત તથમ ઇકવીપમેન્ટની માહીતી

૨૦૦૦

૨૦૦૦

૪૯

સુરત શહેર યુનીટ કચેરીને એમ્બયુલન્સ ફાળવવા અંગે

૧૯૯૮

૧૯૯૯

૫૦

જીલ્લા કક્ષા ના દરેક વાહનોની માહિતી તારાંકિત પશ્ન

૧૯૮૬

૨૦૧૫

૫૧

ફાયર ફાઇટર,ખરીદી ૩૯૦૭ રદબાતલ કરવા અંગે

૧૯૮૦

૨૦૦૪

૫૨

ફાયર ફાયટર વોટરપંપ નિકાલ કરવા અંગે

૧૯૯૨

૨૦૧૨

૫૩

સી.ડી. કેટેગરાઇઝડ ટાઉન કન્ડમ થયેલ વાહનોનો બદલામાં થી ખરીદી

૧૯૯૨

૨૦૧૩

૫૪

સી.ડી.કેટેગરાઇઝડ ટાઉનમાં એમ્બ્યુલન્સની રદબાતલ વાહન બદલામાં નવા વાહનો મળવા અંગે ૯૩

૧૯૯૦

૨૦૦૯

૫૫

સ્ટોર આઇટમ ખરીદવાનો

૧૯૮૮

૨૦૧૧

૫૬

ટયુબ લાઇટ ફીટીંગ તેમજ વોટર કુલરખરીદવા અંગે

૧૯૯૨

૨૦૦૭

૫૭

સુરત શહેર કેટે-૧ માટે વાહનો મંજુર કરવા બાબત.

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૫૮

ના.સં. કેટેગરાઇઝડ ટાઉનમાં ૪૦ નંગ સાયરનો ખરીદવા બાબત.

૧૯૯૩

૨૦૧૨

૫૯

૧૯૯૫ ના અંદાપત્રમાં સરકારી બીન વપરાશની સ્થાવર જંગમ મિલ્કત પત્રક અંગે

૧૯૯૫

૨૦૧૦

૬૦

ના.સં. તંત્રના વહનો કન્ડમ કરવા તથા તેની અપસેટ પાઇઝ નકકી કરવા બાબત.

૧૯૮૭

૨૦૦૫

૬૧

નાયબ નિયામકશ્રીની ચેમ્બર માટે વસ્તુ ખરીદવા અંગે

૧૯૮૯

૨૦૦૮

૬૨

ડેડસ્ટોક આર્ટીકલ રીપેર કન્ડમ અંગે ગાંધીધામ, અંકલેશ્વર, ભુજ.

૧૯૯૧

૨૦૦૮

૬૩

બહુમાળી મકાન માં જગ્યા મળવા અંગે

૧૯૮૦

૨૦૧૩

૬૪

સુરત શહેર કેટે-૧ માટે કચેરી માટે જગ્યા ફાળવવા અંગે

૧૯૯૯

૨૦૧૫

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-06-2015