નાગરિક સંરક્ષણ
http://www.civildefence.gujarat.gov.in

સંપર્ક માહિતી

6/3/2020 12:07:21 PM

ક્મ

નામ

હોદ્દો

STD
કોડ નંબર

ફોન નંબર

ઈ મેઇલ

સરનામું

 

કચેરી

ઘર

 

()  નિયામક નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી  (મુખ્ય મથક) ગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદ

શ્રી ટી. એસ. બિષ્ટ

નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ અને કમાન્ડન્ટ
જનરલશ્રી,
હોમગાર્ડઝ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૪૧૧

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૭૮૪૦૬૧૧૮

---

પહેલો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

 

શ્રી અભય ચુડાસમા

સંયુક્તનિયામકશ્રી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૧

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨

---

પહેલો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

 

શ્રી વી.એમ.ધર્માધિકારી

હિસાબી અધિકારી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો.૯૯૯૮૮૯૬૨૧૮

---

પહેલો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

 

શ્રી વી.એમ.જાડેજા

કચેરી અધીક્ષક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૪૨૯૦૮૧૦૩૩

---

પહેલો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

 

() આચાર્યશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમ શાળા, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ

શ્રી એ. એ. શેખ

કમાન્‍ડન્‍ટ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૮૨૫૦૩૪૦૧૦

---

પહેલો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

 

શ્રી આર.પી.વ્યાસ

પો.ઇ.

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો.૯૪૨૮૮૪૭૪૯૦

 

---

પહેલો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

 

શ્રી એ. એચ. રાજપુત

પો.ઇ.
(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૨૫૦૩૭૦૦૭

---

પહેલો માળ,હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

 

() જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી અમદાવાદ

શ્રી આર.સી. સથવારા

નાયબનિયંત્રક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ૨૫૫૦૭૭૭૬

મો. ૯૯૭૮૪૦૧૯૪૧

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

 

શ્રી આર.એચ.ભટ્ટ

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ૨૫૫૦૭૭૭૬

મો.૮૪૮૫૯૭૩૬૩૪

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

 

શ્રી પી.ડી.શ્રીમાળી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ૨૫૫૦૭૭૭૬

મો.૯૯૨૫૩૦૯૬૭૬

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

 

શ્રી એ.બી.કદમ

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ૨૫૫૦૭૭૭૬

મો.૯૪૨૯૯૯૭૫૬૦

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

 

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ગાંધીનગર

શ્રી ડી.એન. ઝાલા

ઇ.ચા.પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૨

૫૭૮૯૩/૯૪

મો. ૯૪૨૭૩૩૭૯૧૫

 ---

બ્લોક નં./, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર

 

()  જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી વડોદરા

શ્રી એસ.જી.ગામીત

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૫

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

મો.૯૮૨૪૨૭૪૦૭૯

 ---

કોઠી કંપાઉન્ડ,રાવપુરા, વડોદરા

 

શ્રી સી.એલ.પાડવી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ- ૨૪૩૧૦૯૩

મો. ૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 ---

કોઠી કંપાઉન્ડ,રાવપુરા, વડોદરા

 

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી અંકલેશ્વર

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ઇ.ચા.પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦
ફેક્સ- ૨૪૫૭૦૦

---

 ---

જુનો નેશનલ હાઇવે, તાલુકા સેવાસદન, અંકલેશ્વર, જિ.ભરૂચ.

 

()  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી સુરત

શ્રી આર.આર.બોરાડ

ઇ.ચા. નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

મો. ૯૭૧૨૧૫૦૬૧૫

 ---

સી/૭,બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા,સુરત

 

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ઇ.ચા.પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

મો.૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 ---

સી/૭,બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા,સુરત

 

()   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી કાકરાપાર

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ઇ.ચા.પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૨૬

૨૩૪૧૨૨
ફેક્સ- ૨૩૪૧૨૨

મો. ૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 ---

કે.એ.પી.પી.હોસ્પીટલપાછળ, અણુમાલા, ટાઉનશીપ, કાકરાપાર

 

(જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ભાવનગર

શ્રી બી.એચ.તલાટી

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૭૮

૨૪૩૭૭૦૦

મો. ૯૯૨૫૨૨૮૮૩૮

 ---

કલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર

 

(૧૦)   જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી જામનગર

શ્રી એ. કે. વસ્તાણી

ઇ.ચા. નાયબનિયંત્રક

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ-  ૨૫૫૦૩૧૮

મો.

 ---

લાલ બંગલોકમ્પાઉન્ડ જામનગર

 

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૮

  ૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ-  ૨૫૫૦૩૧૮

મો.૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

 ---

લાલ બંગલોકમ્પાઉન્ડ જામનગર

 

(૧૧)   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી વાડીનાર

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

ઇ.ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૩

૨૫૬૫૬૫
 

મો.૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

--- 

કે.પી.ટી કોલોની, એમ.ટી નજીક, વાડીનાર

 

(૧૨ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ઓખા

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

ઇ.ચા.પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

મો.૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

 ---

પોર્ટ કોલોની બં.નં. ૧૮ ઓખા

 

(૧૩ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ભુજ

શ્રી આર.પી. વ્યાસ

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩ ફેક્સ  ૨૩૦૬૦૩

મો. ૯૪૨૮૮૪૭૪૯૦

 Do-61429-BHUJ-KUT@gujarat.gov.in

નાગરિક સંરક્ષણની કચેરી, મામલતદાર કચેરી પાસે, મુન્દ્રા રોડ, કચ્છ-ભુજ.

 

(૧૪)   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ગાંધીધામ

શ્રી આર.પી. વ્યાસ

ઇ.ચા.પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧

મો.૯૪૨૮૮૪૭૪૯૦

 ---

જુની કોર્ટ બિલ્ડીંગ,ગાંધીધામ

 

(૧૫ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી  નલીયા

શ્રી આર.પી. વ્યાસ

ઇ.ચા.પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૧

૨૨૨૩૨૬
ફેક્સ- ૨૨૨૩૨૬

મો. ૯૪૨૮૮૪૭૪૯૦

 ---

જુની ધર્મશાળા બિલ્ડીંગ,નલીયા