હું શોધું છું

હોમ  |

ક્ષેત્રિય એકમો
Rating :  Star Star Star Star Star   

ગુજરાત રાજ્યના નાગરિક સંરક્ષણ કેટેગરાઇઝડ ટાઉન

 

 

ક્રમ

કચેરીઓનુ નામ

સરનામુ

ટેલિફોન નંબર

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ, અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, અમદાવાદ.

૧૧મો માળ બહુમાળી બિલ્ડિંગ
લાલ દરવાજા, અમદાવાદ.

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૭૭૬,

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ, અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, વડોદરા.

કલેક્ટર કચેરી, કોઠી કમ્પાઉન્ડ, વડોદરા.

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦
૨૪૩૧૦૯૨
 

નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, સુરત.

એમ.એસ.બિલ્ડીંગ, બ્લોક એ ,પાંચમો માળ, નાનપુરા , સુરત

૦૨૬૧- ૨૪૬૪૧૦૨

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, નાગરિક સંરક્ષણ.યુનિટ - કાકરાપાર.

એ-૨૨/, કે.એ.પી. ટાઉનશીપ, અણુમાલા, કાકરાપાર જિલ્લા-સુરત.

૦૨૬૨૬-૨૩૪૧૨૨

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ, અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, જામનગર.

લાલ બંગલા, કલેક્ટર કચેરી કમ્‍પાઉન્‍ડ, જામનગર.

૦૨૮૮-૨૫૪૦૩૭૧

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, નાગરિક સંરક્ષણ.યુનિટ - ઓખા.

પોર્ટ કોલોની બંગલા નં-૧૮ પોર્ટ કોલોની ઓખા, દે. દ્વારકા.

૦૨૮૯૨- ૨૬૨૦૮૮

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, નાગરિક સંરક્ષણ.યુનિટ - વાડીનાર.

કે.પી.ટી કોલોની, કે.પી.ટીનું ઓટો ગેરેજ પાસે વાડીનાર

૦૨૮૩૩-૨૫૬૫૬૫

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, કચ્છ – ભૂજ.

૧ લો માળ, સેવા સદન, બ્લોક નં.૨૦૨/૨૦૫, મુન્દ્રા રોડ, કચ્છ-ભૂજ

૦૨૮૩૨- ૨૩૦૬૦૩

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, નાગરિક સંરક્ષણ.યુનિટ - ગાંધીધામ.

જૂની કોર્ટ બિલ્ડિંગ, ગાંધીધામ.

૦૨૮૩૬- ૨૨૦૨૨૧

૧૦

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, નાગરિક સંરક્ષણ.યુનિટ - નલીયા.

જૂની ધરમશાળાના મકાનમાં, તા.અબડાસા, નલીયા, જિલ્લા-કચ્‍છ.

૦૨૮૩૧- ૨૨૨૩૨૬

૧૧

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી,- ભરૂચ.

કલેક્ટર કચેરી, ભરૂચ.

૦૨૬૪૬- ૨૪૫૭૦૦

૧૨

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, નાગરિક સંરક્ષણ.યુનિટ - અંક્લેશ્વર.

જુનો નેશનલ હાઇવે , તાલુકા સેવાસદન અંકલેશ્વર

૦૨૬૪૬- ૨૪૫૭૦૦

૧૩

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી,- ગાંધીનગર.

જુના સચિ. બ્‍લોક ૨/૧ ગાંધીનગર

૦૭૯- ૨૩૨૫૭૮૯૩

૨૩૨૫૭૮૯૪

૧૪

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી,- ભાવનગર.

કલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર.

૦૨૬૭૩-૨૪૨૮૮૨૨

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-12-2017