હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્મ

નામ

હોદ્દો

STD
કોડ નંબર

ફોન નંબર

ઈ મેઇલ

સરનામું

કચેરી

ઘર

()  નિયામક નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી  (મુખ્ય મથક) ગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદ

શ્રી ટી. એસ. બિષ્ટ

નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ અને કમાન્ડન્ટ
જનરલશ્રી,
હોમગાર્ડઝ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૪૧૧

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૭૮૪૦૬૧૧૮

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી અભય ચુડાસમા

સંયુક્ત નિયામક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૧

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી વી. એમ. ધર્માધિકારી

હિસાબી અધિકારી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૯૮૮૯૬૨૧૮

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી વી. એમ. જાડેજા

કચેરી અધીક્ષક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૪૨૯૦૮૧૦૩૩

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

() આચાર્યશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમ શાળા, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ

શ્રી એ. એ. શેખ

કમાન્‍ડન્‍ટ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯ ૬૦૧૪

મો. ૯૮૨૫૦૩૪૦૧૦

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી આર.પી.વ્યાસ

પો.ઇ.

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર)

૦૭૯

ફેક્સ ૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૪૨૮૮૪૭૪૯૦

 

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી એ. એચ. રાજપુત

પો.ઇ.
(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૨૫૦૩૭૦૦૭

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

() જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી અમદાવાદ

શ્રી બી.કે.પટેલ

ઇન્ચા.  નાયબ નિયંત્રક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

મો. ૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી આર.એચ.ભટ્ટ

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

મો. ૮૪૮૫૯૭૩૬૩૪

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી પી.ડી.શ્રીમાળી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

મો. ૯૯૨૫૩૦૯૬૭૬

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી એ.બી.કદમ

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

મો. ૯૪૨૯૯૯૭૫૬૦

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

---

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

---

 ---

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ગાંધીનગર

શ્રી ડી. એન. ઝાલા

ઇન્ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૨

૫૭૮૯૩/૯૪

મો. ૯૪૨૭૩૩૭૯૧૫

 ---

બ્લોક નં./, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર

()  જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી વડોદરા

શ્રી એસ.જી.ગામીત

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૫

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

મો. ૯૮૨૪૨૭૪૦૭૯

 ---

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા

શ્રી સી.એલ.પાડવી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ- ૨૪૩૧૦૯૩

મો. ૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 ---

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

---

 ---

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

---

 ---

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

---

 ---

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા

(જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી  ભાવનગર

શ્રી બી.એચ.તલાટી

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૭૮

૨૪૩૭૭૦૦

મો. ૯૯૨૫૨૨૮૮૩૮

 ---

કલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર

()   જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી જામનગર

શ્રી એચ. જે. પારેખ

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ-  ૨૫૫૦૩૧૮

મો. ૯૯૭૮૪૦૫૨૩૨

 ---

લાલ બંગલો કમ્પાઉન્ડ જામનગર

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૮

  ૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ-  ૨૫૫૦૩૧૮

મો. ૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

 ---

લાલ બંગલો કમ્પાઉન્ડ જામનગર

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ-  ૨૫૫૦૩૧૮

 ---

 ---

લાલ બંગલો

કમ્પાઉન્ડ જામનગર

()   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી વાડીનાર

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

ઇન્ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૩

૨૫૬૫૬૫
 

મો. ૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

--- 

કે.પી.ટી કોલોની, એમ.ટી નજીક, વાડીનાર

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ઓખા

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

ઇન્ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

મો. ૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

 ---

પોર્ટ કોલોની બં.નં. ૧૮ ઓખા

(૧૦ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ભુજ

શ્રી એચ.એસ.ઠાકર

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩ ફેક્સ  ૨૩૦૬૦૩

મો. ૯૮૨૫૩૨૮૬૩૪

 Do-61429-BHUJ-KUT@gujarat.gov.in

પહેલો માળ, સેવા સદન, બ્લોક નં ૨૦૨/૨૦૫, મુન્દ્રા રોડ, કલેક્ટર કચેરી, કચ્છ-ભુજ

(૧૧)   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ગાંધીધામ

શ્રી એચ.એસ.ઠાકર

ઇન્ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧

મો. ૯૮૨૫૩૨૮૬૩૪

 ---

જુની કોર્ટ બિલ્ડીંગ, ગાંધીધામ

(૧૨ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી  નલીયા

શ્રી એચ.એસ.ઠાકર

ઇન્ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૧

૨૨૨૩૨૬
ફેક્સ- ૨૨૨૩૨૬

મો. ૯૮૨૫૩૨૮૬૩૪

 ---

જુની ધર્મશાળા બિલ્ડીંગ, નલીયા

(૧૩ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી અંકલેશ્વર

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ઇન્ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦
ફેક્સ- ૨૪૫૭૦૦

ભરૂચ

---

 ---

જુનો નેશનલ હાઇવે, તાલુકા સેવાસદન, અંકલેશ્વર

(૧૪)   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી કાકરાપાર

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ઇન્ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૨૬

૨૩૪૧૨૨
ફેક્સ- ૨૩૪૧૨૨

મો. ૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 ---

કે.એ.પી.પી. હોસ્પીટલ પાછળ, અણુમાલા, ટાઉનશીપ, કાકરાપાર

(૧૫)  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી સુરત શહેર

શ્રી આર.આર.બોરડ

ઇન્ચા. નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

મો. ૯૭૧૨૧૫૦૬૧૫

 ---

સી/૭, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ઇન્ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

મો. ૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 ---

સી/૭, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

 

---

--- 

સી/૭, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 29-05-2019