હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

જાહેર માહિતી અધિકારીઓ :-

(અ) નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.

ક્રમ

વિભાગ/કચેરીનું નામ

જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી

એપેલેટ અધિકારીશ્રી

કચેરીના ફોન તથા ફેક્સ નંબર

નિયામકશ્રી,

નાગરિક સંરક્ષણ,ગુજરાત રાજ્ય,અમદાવાદ

કચેરી અધિક્ષક,

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા,અમદાવાદ.

સંયુક્ત નિયામકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજય, પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન,  લાલ  દરવાજા, અમદાવાદ.

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૧૪

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૯

 (બ) યુનિટ નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,

ક્રમ

વિભાગ/કચેરીનું નામ

જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી

એપેલેટ અધિકારીશ્રી

કચેરીના ફોન તથા ફેક્સ નંબર

આચાર્યશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમશાળા,ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(સીનીયરપો.ઇ.), નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમશાળા, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા,અમદાવાદ.

આચાર્યશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમશાળા,ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા,અમદાવાદ.

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૧૪

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૯

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અનેજિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, અમદાવાદ

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(સીનીયરપો.ઇ.), નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, અમદાવાદ શહેર.

૧૧ મો માળ,સી-બ્લોક, બહુમાળીબિલ્ડીંગ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ.

નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, અમદાવાદ શહેર.

૧૧ મો માળ,સી-બ્લોક, બહુમાળીબિલ્ડીંગ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ.

૦૭૯-૨૫૫૦૭૭૭૬

૦૭૯-૨૫૫૦૭૭૭૬

 

 

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ગાંધીનગર. 

 

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(પો.ઇ.), નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,ગાંધીનગર.

પહેલો માળ, બ્લોક નં-૨, ર્ડા.જીવરાજ મહેતા ભવન,ગાંધીનગર.

નિયંત્રકનાગરિક સંક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ગાંધીનગર.

પહેલો માળ, બ્લોક નં-૨, ર્ડા.જીવરાજ મહેતા ભવન,ગાંધીનગર.

૦૭૯-૨૩૨૫૭૮૯૩ ૦૭૯- ૨૩૨૫૭૮૯૪

કલેક્ટર કચેરી ૦૭૯- ૨૩૨૫૯૦૨૯ 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, વડોદરા

 ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(સીનીયરપો.ઇ.), નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, વડોદરા કોઠી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડ,વડોદરા.

નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, વડોદરાકોઠી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડ,વડોદરા.

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦

૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

 

 

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભરૂચ

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(પો.ઇ.), નાગરીક સંરક્ષણ કચેરી, સેવા સદન,નેશનલ હાઇવે નં.૮, અંકલેશ્વર, જિ.ભરૂચ.

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભરૂચ.

૦૨૪૬-૨૨૫૭૦૦

૦૨૪૬-૨૨૫૭૦૦

૦૨૬૪૨-૨૪૦૬૦૦

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, સુરત

 

ઇ/ચા. નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ, નાનપુરા, સુરત તથા કાકરાપાર.

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, સુરત

૦૨૬૧-૨૪૬૪૧૦૨

૦૨૬૧-૨૪૬૪૧૦૨

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્‍ટ્રેટશ્રી, ભાવનગર

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(પો.ઇ.), નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,કલેકટર કચેરી,ભાવનગર.

નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણકચેરી, કલેકટર કચેરી,ભાવનગર.

૦૨૭૮-૨૪૩૭૭૦૦

 

 

 

 

 

 

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, જામનગર 

 

 

 

 

 

 

 

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(પો.ઇ.), નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, જામનગર, લાલબંગલા કંમ્પાઉન્ડ, જામનગર, વાડીનાર તથા ઓખા, જિ.જામનગર. 

 

 

નાયબ નિયંત્રક, નાગરીક સંરક્ષણ કચેરી, લાલબંગલાકંમ્‍પાઉન્‍ડ, જિ.જામનગર.

જામનગર ૦૨૮૮-૨૫૪૦૩૭૧

ફેકસ નંબર ૦૨૮૮-૨૨૫૫૮૯૯

વાડીનાર ૦૨૮૩૩-૨૫૬૫૬૫

ઓખા

૦૨૮૯૨-૨૬૨૦૮૮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભુજ-કચ્છ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(પો.ઇ.), નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,મામલતદાર કચેરી પાસે, મુન્દ્રા રોડ, ભુજ, ગાંધીધામ તથા નલીયા, જિ.કચ્છ. 

 

 

 

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભુજ,જિ.કચ્છ.

 

 

 

ભુજ           ૦૨૮૩૨- ૨૩૦૬૦૩/૬૦૪

ફેકસ નંબર ૦૨૮૩૨- ૨૩૦૬૦૩ 

કલેક્ટર કચેરી, ભુજ-કચ્છ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૨૦

ગાંધીધામ ૦૨૮૩૬- ૨૨૦૨૨૧

નલીયા૦૨૮૩૧- ૨૨૨૩૨૬

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-04-2020