હું શોધું છું

હોમ  |

સ્ટોર શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

સ્ટોર શાખા

નામ

:

   શ્રી આર. એમ. ચૌધરી

હોદ્દો

:

   સીનીયર કલાર્ક

પગાર ધોરણ

:

   ૨૫,૫૦૦ – ૮૧,૧૦૦/-

નીચે મુજબનાં વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમોનાં આધારે કામગીરી કરો છો?

રજુઆતના બકકા

નિર્ણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે?

૧)

ઇન્ડેન્ટ ફોર્મ સરકારી પેસ મંજુર કર્યા બાદ મોકલવા અધિકાર પત્ર અન્વયે સ્ટોર શાખા મંજુર થયેલ જથ્થો સરકારી પેસમાંથી મેળવેલ છે.

સરકારી પ્રેસમાંથી કર્મચારીઓને આધીન જથ્થો મંજુર કરવામાં આવે છે.

કચેરી અધિક્ષક પાસેથી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી પાસે મુકવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૨)

પી.ઓ.એલ. જરૂરિયાત મુજબ કાઢી તેમાં નાણાંકીય સત્તા સોંપણી અન્વયે મંજુર કરી તેને એ.બી. માં ચુકવણુ અર્થે રવાના કરાય છે.

નાણાંકીય સત્તા સોંપણી નિયમો ૧૯૯૮ ના પકરણ ૪ કોઠો-૨ ક્રમ-૨૮ અન્વયે મંજુર કરી એ.બી. ચુકવણુ કરે છે.

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી પાસે મુકવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૩)

વાહન ખરીદવા અને કમિટી પોસીડીંગ કરી તેમાં ચેરમેન, સભ્ય વિગેરેની નિમણુંક કરી ખરીદીની પક્રિયા કમિટિ રૂબરૂ પુરી કરાવાય છે. વાહનોની રીપેરીંગ/ હિસ્ટ્રીશીટ/ લોગબુક વગેરે.

નાણાંકિય સત્તા સોંપણી નિયમો ૧૯૯૮ના પકરણ-૪ કોઠા-૧૧ પમાણે

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૪)

સી.ડી.ઇકવીપમેન્ટ કમિટી પોસેસીંગની નિમણુંક કરીકમિટીની હાજરીમાં નકકી કર્યા મુજબ ખરીદે છે. તથા કન્ડમ કરવામાં આવે છે.

નાણાંકીય સત્તા સોંપણીના આધારે ખરીદ કરવામાં આવે છે.

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૫)

ડેડસ્ટોક આઇટમની ખરીદી ગૃહ વિભાગના વખતો વખત થતા ઠરાવોને આધારે તથા રજીસ્ટરમાં જમાb નોંધ કરવી

નાણાંકીય સત્તા સોંપણી તથા ગૃહ વિભાગના વખતો વખત ઠરાવોને આધારે

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૬)

સરકારી વાહનનો ની રીપેરીંગ અંગે ની કામગીરી તથા કર્મચારીને ખાનગી કામે આપવા અંગે.

નાણાંકીય સત્તા સોંપણી ના આધારે તથા ગૃહ વિભાગના ઠરાવના આધારે

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૭)

કર્મચારી/ અધિકારી માટે રહેઠાણે દૈનિક સમાચાર ખરીદી અંગે.

નાણાં વિભાગના તા. ૫/૧/૯૬ ના ઠરાવના આધારે

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૮)

ટાઇપ મશીન તથા ડુપ્લીકેટીંગ મશીન સર્વીસીસ કોન્ટ્રાકટ આપવાની કામગીરી

નાણાંકીય સત્તા સોંપણી નિયમો ૧૯૯૮ ના પકરણ ૪ ના કોઠા ૨૮ મુજબ

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૯)

પસ્તી તથા રદૃદી કાગળોનો નિકાલ અંગે. તથા તે અંગેના નાણાં તિજોરીમાં જમા કરાવવા અંગે.

સરકારશ્રી મારફત નિયુકત કરેલ કોન્ટ્રકટર મારફતે

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૧૦)

વર્ગ-૪ ના પટાવાળાના ગણવેશ તથા બુટ અંગે. તથા વર્ગ-૩ ના ડ્રાયવરના ગણવેશ, બુટ અંગે.ની ખરીદી

સરકારશ્રીના ઠરાવોના આધારે

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

૧૧)

અન્ય અધિકારી જે કામ સોંપે તે કામગીરી કરવી.

 

 કચેરી અધિક્ષક પાસે થી સંયુક્ત નિયામક પાસે તથા જરૂર જણાય તો નિયામકશ્રી ની મંજુરી લેવામાં આવે છે.

 સંયુક્ત નિયામક

/નિયામક નિયમાધિન

સરકારશ્રીનાં નિયમો / ઠરાવો/પરિપત્રો / સુધારીની વિગત.

ક્રમ

વિષય

નિયમ/ઠરાવ /પરિપત્રોનો નંબર તારીખ

વિભાગ / કચેરીનું નામ

--------- નીલ ---------

 

 

કર્મચારી / અધિકારીનું સરનામું/ ટેલીફોનની વિગત.

ક્રમ

નામ

કચેરીનું સરનામું

ઘરનું સરનામું

ટેલીફોન નંબર

કચેરી

રહેઠાણ

મોબાઇલ

૧)

 

 

 

શ્રી આર. એમ. ચૌધરી

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નિયામકશ્રી, નાગરીક સંરક્ષણ કચેરી,

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

બ્લોક નં.૫૫/૫, ‘છ’ ટાઇપ, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર.

૦૭૯- ૨૫૫૦૬૦૧૪

 

૭૩૫૯૧૭૮૪૦૦

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-07-2019