હું શોધું છું

હોમ  |

નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

                 નિર્ણય લેવાની પક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ
          ચેનલ ઓફ સબમીશન

                   નાગરિક સંરક્ષણ, હેડકવાટર્સ ખાતે ફાઇલની નોંધ કલાર્ક તરફથી નિયમોને આધીન કરવામાં આવે છે. તેની ઉપર સીનીયર કલાર્ક, મુખ્ય કારકુન, કચેરી અધિક્ષક, સંયુક્ત  નિયામક અને નિયામકશ્રી સુધી નિર્ણય અર્થે રજુ કરવામાં આવે છે.

 

 

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2017