હું શોધું છું

હોમ  |

હિસાબી શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્રમ

વિષય

ફાઇલનું વર્ષ

નાશ કરવાનું વર્ષ

ફાઇલ વર્ગ

પુરવણી બીલ

૧૯૯૫

૨૦૧૦

સપ્લી. પગાર બીલ

૧૯૮૯

૨૦૦૪

સપ્લી. પગાર બીલ

૧૯૮૫

૨૦૦૦

સપ્લી. પગાર બીલ

૧૯૮૮

૨૦૦૩

સપ્લી. પગાર બીલ

૧૯૮૯

૨૦૦૪

સપ્લી. પગાર બીલ

૧૯૯૬

૨૦૦૧

સપ્લી. પગાર બીલ

૧૯૮૬

૨૦૦૧

સપ્લીમેન્ટરી

૧૯૯૫

૨૦૧૦

સપ્લીમેન્ટરી

૧૯૯૯

૨૦૧૪

૧૦

સપ્લીમેન્ટરી

૧૯૯૪

૨૦૦૯

૧૧

સપ્લીમેન્ટરી

૧૯૯૫

૨૦૧૦

૧૨

સપ્લીમેન્ટરી

૧૯૯૦

૨૦૦૫

૧૩

સપ્લીમેન્ટરી

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૧૪

સપ્લીમેન્ટરી

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૧૫

સપ્લીમેન્ટરી

૧૯૯૦

૨૦૦૫

૧૬

ફ્રુડ ગેઇન

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૧૭

પગાર બીલ વર્ગ-૩

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૧૮

પગાર બીલ

૧૯૮૩

૧૯૯૮

૧૯

પગાર બીલ

૧૯૮૪

૧૯૯૯

૨૦

પેશગી બીલ

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૨૧

ફ્રુડ ગેઇન

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૨૨

ફ્રુડ ગેઇન

૧૯૯૮

૨૦૦૩

૨૩

મકાનભાડાની વસુલાત

૧૯૯૦

૨૦૦૫

૨૪

એચ.બી.એ. કપાત શિડયુલ

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૨૫

જુથ વિમાની કપાત

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૨૬

જુથ વીમાયોજના

૧૯૮૧/૯૧

૨૦૦૬

૨૭

પગાર ભથ્થાનું રજીસ્ટર-એ, ૮૦ થી ૮૨

૧૯૮૨

૧૯૯૭

૨૮

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-એ, ૮૨-૮૩

૧૯૮૩

૧૯૯૮

૨૯

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-એ, ૮૭ ૯૦

૧૯૯૦

૨૦૦૫

૩૦

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-એ, ૮૫- ૮૭

૧૯૮૭

૨૦૦૨

૩૧

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-એ, ૯૮- ૨૦૦૦

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૩૨

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-એ,૯૪-૯૬

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૩૩

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-એ, ૯૬-૯૮

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૩૪

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-એ, ૯૦- ૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૯

૩૫

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-બી ૯૦ ૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૯

૩૬

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-બી ૯૪ ૯૮

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૩૭

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-બી ૮૭- ૮૯

૧૯૮૯

૨૦૦૪

૩૮

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-સી, ૮૯- ૯૦

૧૯૯૦

૨૦૦૫

૩૯

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-સી, ૮૨-૮૩

૧૯૮૩

૧૯૯૮

૪૦

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-સી, ૯૦ ૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૯

૪૧

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-સી, ૯૪- ૯૬

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૪૨

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-સી, ૯૬-૯૮

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૪૩

પગાર ભથ્થા રજીસ્ટર-સી, ૮૫- ૮૯

૧૯૮૯

૨૦૦૪

૪૪

કન્ટીજન્સી બીલો ૯૦-૯૧

૧૯૯૧

૨૦૦૬

૪૫

કન્ટીજન્સી બીલો ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૪૬

કન્ટીજન્સી બીલો ૮૮-૮૯

૧૯૮૯

૨૦૦૪

૪૭

કન્ટીજન્સી બીલો ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૪૮

કન્ટીજન્સી બીલો ૮૮- ૮૯

૧૯૮૯

૨૦૦૪

૪૯

કન્ટીજન્સી બીલો, ૩૮૮ - ૮૯

૧૯૮૯

૨૦૦૪

૫૦

કન્ટીજન્સીબીલ/ એબસ્ટ્રેકબીલ ૯૯-૨૦૦૦

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૫૧

કન્ટીજન્સીબીલ/ એબસ્ટ્રેકબીલ ૯૮-૯૯

૧૯૯૯

૨૦૧૪

૫૨

કન્ટીજન્સીબીલ/ એબસ્ટ્રેકબીલ ઉચ્ચકબીલ

૨૦૦૩

૨૦૧૮

૫૩

કન્ટીજન્સીબીલ/ એબસ્ટ્રેકબીલ ૯૩-૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૯

૫૪

કન્ટીજન્સીબીલ/ એબસ્ટ્રેકબીલ ટેલીફોન ૯૭-૯૮

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૫૫

કન્ટીજન્સીબીલ/ એબસ્ટ્રેકબીલ ટેલીફોન ૯૪-૯૫

૧૯૯૫

૨૦૧૦

૫૬

કન્ટીજન્સીબીલ/ એબસ્ટ્રેકબીલ ટેલીફોન ૯૫-૯૬

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૫૭

ટી.એ.બીલ ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૫૮

ટી.એ.બીલ ૨૦૦૧-૦૨

૨૦૦૨

૨૦૧૭

૫૯

ટી.એ.બીલ ૮૭- ૮૮

૧૯૮૮

૨૦૦૩

૬૦

ટી.એ.બીલ ૨૦૦૨-૨૦૦૩

૨૦૦૩

૨૦૧૮

૬૧

ટી.એ.બીલ ૨૦૦૦-૨૦૦૧

૨૦૦૧

૨૦૧૬

૬૨

ટી.એ.બીલ ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૨૦૦૭

૬૩

ટી.એ.બીલ ૯૮ -૯૯

૧૯૯૯

૨૦૧૪

૬૪

ટી.એ.બીલ ૯૦ ૯૧

૧૯૯૧

૨૦૧૬

૬૫

ટી.એ.બીલ ૯૯-૨૦૦૦

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૬૬

કન્ટીજન્સી બીલ ૮૭-૮૮

૧૯૮૮

૨૦૦૩

૬૭

કન્ટીજન્સી બીલ ૯૮-૬૯

૧૯૯૯

૨૦૧૪

૬૮

કન્ટીજન્સી બીલ ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૬૯

કન્ટીજન્સી બીલ ૯૭-૯૮

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૭૦

કન્ટીજન્સી બીલ ૯૮-૯૯

૧૯૯૯

૨૦૧૪

૭૧

પગારબીલો વર્ગ-૧,૨ ૯૯-૨૦૦૦

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૭૨

પગારબીલ નાયબ નિયામક ૮૮-૮૯

૧૯૮૯

૨૦૦૫

૭૩

પુરવણી બીલ ૨૦૦૨-૦૩

૨૦૦૩

૨૦૧૮

૭૪

પુરવણી બીલ ૯૯-૨૦૦૦

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૭૫

હાયર સ્કેલ બીલો ૯૫-૯૬

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૭૬

મેડીકલ બીલો ૨૦૦૧-૦૨

૨૦૦૨

૨૦૧૭

૭૭

મેડીકલ બીલો ૨૦૦૦-૨૦૦૧

૨૦૦૧

૨૦૧૬

૭૮

મેડીકલ બીલો ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૨૦૦૭

૭૯

મેડીકલ બીલો ૨૦૦૨-૨૦૦૩

૨૦૦૩

૨૦૧૮

૮૦

કન્ટીજનસી  એબસ્ટેકબીલ૯૯-૨૦૦૦

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૮૧

પગાર પત્રકની સ્થળપત ૨૦૦૨-૦૩

૨૦૦૩

૨૦૧૮

૮૨

ચેક રજીસ્ટર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૮૩

ચેક રજીસ્ટર ૮૧-૮૨

૧૯૮૨

૧૯૯૭

૮૪

ચેક રજીસ્ટર ૯૬-૯૭

૧૯૯૭

૨૦૧૨

૮૫

ચેક રજીસ્ટર ૮૯-૯૦

૧૯૯૦

૨૦૦૫

૮૬

ચેક રજીસ્ટર ૮૭-૮૮

૧૯૮૮

૨૦૦૩

૮૭

ચેક રજીસ્ટર ૮૨-૮૩

૧૯૮૩

૧૯૯૮

૮૮

ચેક રજીસ્ટર ૭૯-૮૦

૧૯૮૦

૧૯૯૫

૮૯

ચેક રજીસ્ટર ૯૩-૯૪ થી ૯૫-૯૬

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૯૦

ચેક રજીસ્ટર ૮૦-૮૧

૧૯૮૧

૧૯૯૬

૯૧

બીલ રજીસ્ટર ૮૨-૮૩

૧૯૮૩

૧૯૯૮

૯૨

બીલ રજીસ્ટર ૮૪-૮૫

૧૯૮૫

૨૦૦૦

૯૩

બીલ રજીસ્ટર ૮૧-૮૨

૧૯૮૨

૧૯૯૭

૯૪

બીલ રજીસ્ટર ૯૫-૯૬

૧૯૯૬

૨૦૧૧

૯૫

બીલ રજીસ્ટર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૯૬

બીલ રજીસ્ટર ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૨૦૦૭

૯૭

બીલ રજીસ્ટર ૮૦-૮૧

૧૯૮૧

૧૯૯૬

૯૮

બીલ રજીસ્ટર ૮૨-૮૩

૧૯૮૩

૧૯૯૮

૯૯

બીલ રજીસ્ટર ૮૬-૮૭

૧૯૮૭

૨૦૦૨

૧૦૦

બીલ રજીસ્ટર ૮૫-૮૬

૧૯૮૬

૨૦૦૧

૧૦૧

બીલ રજીસ્ટર ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૨૦૦૭

૧૦૨

બીલ રજીસ્ટર ૯૪-૯૫

૧૯૯૫

૨૦૧૦

૧૦૩

બીલ રજીસ્ટર ૯૬-૯૭ થી ૯૭-૯૮

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૧૦૪

ટી.એ.બીલ

૧૯૮૬

૨૦૦૧

૧૦૫

ટી.એ.બીલ

૧૯૯૪

૨૦૦૯

૧૦૬

ટી.એ.બીલ

૧૯૯૫

૨૦૧૦

૧૦૭

ટી.એ.બીલ

૧૯૯૫

૨૦૧૦

૧૦૮

ટી.એ.બીલ

૧૯૯૭

૨૦૧૨

૧૦૮

ટી.એ.બીલ

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૧૦૯

એલ.ટી.સી. બીલ ૯૨-૯૫

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૧૧૦

કન્ટીજન્સી બીલ

૧૯૮૬

૨૦૦૧

૧૧૧

કન્ટીજન્સી ટેલીફોન ૯૯-૨૦૦૦

૨૦૦૦

૨૦૧૫

૧૧૨

ઉચ્ચક બીલ ૯૩-૯૪ થી ૯૫-૯૬

૧૯૯૮

૨૦૧૩

૧૧૩

પેશગી બીલો ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૨૦૦૮

૧૧૪

કન્ટીજન્સી બીલો સ્થાયીપેશગી ૨૦૦૦-૦૧

૨૦૦૧

૨૦૧૬

 

ક્રમ

વિષય

ફાઇલનું વર્ષ

નાશ કરવાનું વર્ષ

ફાઇલ વર્ગ

બજેટ ગાન્ટ બાબત

૧૯૭૯

૧૯૮૫

અંદાજપત્ર રજીસ્ટર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

આઠ માસિક અંદાજપત્ર યુનીટોના ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

એ.જે.ખર્ચ હિસાબ મેળવણું

૧૯૯૧

૧૯૯૭

ગાન્ટ ફાળવણી રજીસ્ટર

૧૯૯૩

૧૯૯૯

ગાન્ટ ફાળવણી રજીસ્ટર

૧૯૯૨

૧૯૯૮

એ.જી.મેળવણા

૧૯૯૧

૧૯૯૭

સાયકલ પેશગી

૧૯૯૩

૧૯૯૯

વાષિર્ક અંદાજપત્ર ૯૩-૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૦

૧૦

વાષિર્ક અંદાજપત્ર રજી. ૯૪-૯૫

૧૯૯૫

૨૦૦૧

૧૧

વાષિર્ક અંદાજપત્ર, ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૧૯૯૯

૧૨

વાષિર્ક અંદાજપત્ર, ૯૪-૯૫

૧૯૯૫

૨૦૦૧

૧૩

વાષિર્ક અંદાજપત્ર, ૯૩-૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૦

૧૪

સુધારેલા અંદાજપત્ર ૯૪-૯૫

૧૯૯૫

૨૦૦૧

૧૫

સુધારેલા અંદાજપત ૮૮-૮૯

૧૯૮૯

૧૯૯૫

૧૬

અંદાજપત્ર ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૧૭

અંદાજપત્ર ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૧૮

સુધારેલ અંદાજપત્ર ૯૨- ૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૧૯

અંદાજપત્ર ૮૯ ૯૦

૧૯૯૦

૧૯૯૬

૨૦

અંદાજપત્ર ૮૯-૯૦

૧૯૯૦

૧૯૯૬

૨૧

અંદાજપત્ર ૯૦-૯૧

૧૯૯૧

૧૯૯૭

૨૨

અંદાજપત્ર ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૨૩

વાષિર્ક અંદાજપત્ર ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૨૪

એ.જી. ટી.ઇ. ૮૪-૮૫

૧૯૮૫

૧૯૯૧

૨૫

સુધારેલ અંદાજપત્ર ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૧૯૯૫

૨૬

સુધારેલ અંદાજપત્ર ૯૪-૯૫

૧૯૯૫

૨૦૦૧

૨૭

વાષિર્ક અંદાજપત્ર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૨૮

અંદાજપત્ર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૨૯

અંદાજપત્ર ૮૯-૯૦

૧૯૯૦

૧૯૯૬

૩૦

અંદાજપત્ર ૮૯-૯૦

૧૯૯૦

૧૯૯૬

૩૧

અંદાજપત્ર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૩૨

અંદાજપત્ર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૩૩

અંદાજપત્ર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૩૪

અંદાજપત્ર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૩૫

અંદાજપત્ર ૯૨-૯૩

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૩૬

અંદાજપત્ર  ૯૦-૯૧

૧૯૯૧

૧૯૯૭

૩૭

અંદાજપત્ર  ૯૦-૯૧

૧૯૯૧

૧૯૯૭

૩૮

અંદાજ પત્ર ૯૦-૯૧

૧૯૯૧

૧૯૯૭

૩૯

સુધારેલ અંદાજપત્ર ૮૯-૯૦

૧૯૯૦

૧૯૯૬

૪૦

સુધારેલ અંદાજપત્ર ૯૩-૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૦

૪૧

સુધારેલ અંદાજપત્ર ૯૩-૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૦

૪૨

સુધારેલ અંદાજપત્ર ૯૩-૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૦

૪૩

અંદાજપત્ર ૮૮-૮૯

૧૯૮૯

૧૯૯૫

૪૪

અંદાજપત્ર ૮૮-૮૯

૧૯૮૯

૧૯૯૬

૪૫

અંદાજપત્ર ૮૭-૮૮

૧૯૮૮

૧૯૯૪

૪૬

ગાન્ટ ફાળવણી બાબત. ૮૭-૮૮

૧૯૮૮

૧૯૯૪

૪૭

સુધારેલ બજેટ બાબત. ૮૭-૮૮

૧૯૮૮

૧૯૯૪

૪૮

સુધારેલ બજેટ બાબત ૯૧-૯૨

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૪૯

સુધારેલ બજેટ બાબત ૯૦-૯૧

૧૯૯૧

૧૯૯૭

૫૦

સુધારેલ બજેટ બાબત ૮૬-૮૭

૧૯૮૭

૧૯૯૩

૫૧

અંદાજપત્ર ૮૮-૮૯

૧૯૮૯

૧૯૯૪

૫૨

સને ૮૮-૮૯ ની ગાન્ટ ફાળવવા બાબત.

૧૯૮૯

૧૯૯૫

૫૩

રીવાઇઝ બજેટ ૯૩-૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૦

૫૪

અંદાજપત્ર ૯૩-૯૪

૧૯૯૪

૨૦૦૦

૫૫

પરચુરણ બાબતની ફાઇલ

૨૦૦૦

૨૦૦૭

૫૬

એ.જી. મેળવણા બાબત. ૭૯-૮૦

૧૯૮૦

૧૯૮૬

૫૭

જી.પી. ફંડ ઉપાડ બાબત

૧૯૯૯

૨૦૦૫

૫૮

જી.પી. ફંડ ઉપાડ બાબત

૧૯૯૬

૨૦૦૨

૫૯

જી.પી. ફંડ પેશગી બાબત

૧૯૯૯

૨૦૦૫

૬૦

જી.પી. ફંડ આખરી ઉપાડ/ હેલીના પૈલસ.

૧૯૯૪

૨૦૦૦

૬૧

જી.પી. ફંડ ઉપાડ

૧૯૯૭

૨૦૦૩

૬૨

જી.પી. ફંડ એડવાન્સ

૨૦૦૧

૨૦૦૭

૬૩

જી.પી. ફંડ પેશગી

૨૦૦૦

૨૦૦૬

૬૪

જી.પી. ફંડ પેશગી

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૬૫

જી.પી. ફંડ પેશગી

૨૦૦૨

૨૦૦૮

૬૬

જી.પી. ફંડ પેશગી

૨૦૦૧

૨૦૦૭

૬૭

જી.પી. ફંડ ઉપાડ

૧૯૯૫

૨૦૦૧

૬૮

નાણાંમંત્રીને અંદાજપત્રનું સાહિત્ય મોકલવા બાબત

૧૯૯૫

૨૦૦૧

૬૯

૯૧-૯૨ ની ગાન્ટ ફાળવવા બાબત.

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૭૦

૯૨-૯૩ નું અંદાજપત્ર

૧૯૯૩

૧૯૯૯

૭૧

૯૧-૯૨ નું અંદાજપત્ર

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૭૨

૯૨ નું અંદાજપત્ર

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૭૩

૯૨ નું અંદાજપત્ર

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૭૪

૯૨ નું અંદાજપત્ર

૧૯૯૨

૧૯૯૮

૭૫

૮૫ નવી સેવા

૧૯૮૫

૧૯૯૧

૭૬

અંદાજપત્ર ૯૪-૯૫

૧૯૯૫

૨૦૦૧

૭૭

૯૪-૯૫ અંદાજપત્ર

૧૯૯૫

૨૦૦૧

૭૮

૯૫-૯૬ અંદાજપત્ર

૧૯૯૬

૨૦૦૨

૭૯

૯૫-૯૬ અંદાજપત્ર

૧૯૯૬

૨૦૦૨

૮૦

૯૫-૯૬ અંદાજપત્ર

૧૯૯૬

૨૦૦૨

૮૧

૯૫-૯૬ અંદાજપત્ર

૧૯૯૬

૨૦૦૨

૮૨

૯૬-૯૭ અંદાજપત્ર

૧૯૯૭

૨૦૦૩

૮૩

૯૬-૯૭ અંદાજપત્ર

૧૯૯૭

૨૦૦૩

૮૪

૯૬-૯૭ અંદાજપત્ર

૧૯૯૭

૨૦૦૩

૮૫

૯૬-૯૭ અંદાજપત્ર

૧૯૯૭

૨૦૦૩

૮૬

૯૬-૯૭ અંદાજપત્ર

૧૯૯૭

૨૦૦૩

૮૭

૯૭-૯૮ અંદાજપત્ર

૧૯૯૮

૨૦૦૪

૮૮

૯૭-૯૮ અંદાજપત્ર

૧૯૯૮

૨૦૦૪

૮૯

૯૭-૯૮ અંદાજપત્ર

૧૯૯૮

૨૦૦૪

૯૦

૯૭-૯૮ અંદાજપત્ર

૧૯૯૮

૨૦૦૪

૯૧

૯૭-૯૮ અંદાજપત્ર

૧૯૯૮

૨૦૦૪

૯૨

૯૭-૯૮ અંદાજપત્ર

૧૯૯૮

૨૦૦૪

૯૩

૯૮-૯૯ અંદાજપત્ર

૧૯૯૯

૨૦૦૪

૯૪

૯૮-૯૯ અંદાજપત્ર

૧૯૯૮

૨૦૦૪

૯૫

૯૮-૯૯ અંદાજપત્ર

૧૯૯૮

૨૦૦૪

૯૬

૯૮-૯૯ સુધારેલ અંદાજપત્ર

૧૯૯૯

૨૦૦૪

૯૭

૯૮-૯૯ અંદાજપત્ર

૧૯૯૯

૨૦૦૪

૯૮

૯૮-૯૯ અંદાજપત્ર

૧૯૯૯

૨૦૦૪

૯૯

૯૯-૨૦૦૦ અંદાજપત્ર

૨૦૦૦

૨૦૦૬

૧૦૦

૯૯-૨૦૦૦ અંદાજપત્ર

૨૦૦૦

૨૦૦૬

૧૦૧

૯૯-૨૦૦૦ અંદાજપત્ર

૨૦૦૦

૨૦૦૬

૧૦૨

૯૯-૨૦૦૦ અંદાજપત્ર

૨૦૦૦

૨૦૦૬

૧૦૩

૯૯-૨૦૦૦ અંદાજપત્ર

૨૦૦૦

૨૦૦૬

૧૦૪

૯૯-૨૦૦૦ અંદાજપત્ર

૨૦૦૦

૨૦૦૬

૧૦૫

૯૯-૨૦૦૦ અંદાજપત્ર

૨૦૦૦

૨૦૦૬

૧૦૬

૨૦૦૦- ૨૦૦૧ અંદાજપત્ર

૨૦૦૧

૨૦૦૭

૧૦૭

૨૦૦૦-૨૦૦૧ સુધારેલ અંદાજપત્ર

૨૦૦૧

૨૦૦૭

૧૦૮

૨૦૦૦-૨૦૦૧ સુધારેલ અંદાજપત્ર

૨૦૦૧

૨૦૦૭

૧૦૯

૨૦૦૦-૨૦૦૧ સુધારેલ અંદાજપત્ર

૨૦૦૧

૨૦૦૭

૧૧૦

અવર જવર પુસ્તીકા ૭/૭૮ થી ૮/૮૯

૧૯૮૯

૧૯૯૪

૧૧૧

ઉચ્ચક બીલ/ વિગતવાર બીલ રજી. ૯૦-૯૪

૧૯૯૪

૧૯૯૯

૧૧૨

ટોકન રજી. ૪/૯૬ થી ૩/૯૮

૧૯૯૮

૨૦૦૩

૧૧૩

ટોકન રજી. ૪/૯૮ થી ૨૦૦૧

૨૦૦૧

૨૦૦૬

૧૧૪

એડવાન્સ વસુલાત રજી.

૧૯૯૨

૧૯૯૭

૧૧૫

અવર જવર પુસ્તીકા ૪/૮૫ થી ૩/૮૮

૧૯૮૮

૧૯૯૩

૧૧૬

અવર જવર પુસ્તીકા ૮૮-૮૯

૧૯૮૯

૧૯૯૪

૧૧૭

એબસ્ટ્રેક/કન્ટીજન્સી/ એડવાન્સ બીલો રજી.

૧૯૯૨

૧૯૯૭

૧૧૮

વણચુકવાયેલા પગાર ભથ્થા રજી.

૧૯૯૧

૧૯૯૬

૧૧૯

અવર જવર પુસ્તીકા ૯૦-૯૨

૧૯૯૨

૧૯૯૭

૧૨૦

ટોકન રજી. ૯૪-૯૬

૧૯૯૬

૨૦૦૧

૧૨૧

ટોકન રજી. ૯૨-૯૪

૧૯૯૪

૧૯૯૯

૧૨૨

અવર જવર પુસ્તીકા ૯૫-૯૭

૧૯૯૭

૨૦૦૨

૧૨૩

કચેરીનું રોકડ પત્રક ૮૯-૯૫

૧૯૯૫

૨૦૦૦

૧૨૪

પગાર બિલ ફાઇલ

૧૯૯૦

૧૯૯૫

૧૨૫

કાર્યપત્રક તારીજ ૨૦૦૨

૨૦૦૨

૨૦૦૭

૧૨૬

એ.જી.ઓડીટ ૯૨-૯૩

૧૯૯૪

૧૯૯૯

૧૨૭

પરચુરણ બાબતની ફાઇલ

૧૯૯૯

૨૦૦૪

૧૨૮

કચેરી ખર્ચની માહિતી

૧૯૮૭

૧૯૯૨

૧૨૯

હિસાબી પત્રકો

૨૦૦૦

૨૦૦૫

૧૩૦

જુથ વીમાની માહિતી

૧૯૯૧

૧૯૯૬

૧૩૧

પેન્શનની તાલીમ

૨૦૦૨

૨૦૦૭

૧૩૨

જી.પી. અંશતઃ ઉપાડ

૧૯૯૯

૨૦૦૪

૧૩૩

જુથ વીમા અંગે

૧૯૯૦

૧૯૯૫

૧૩૪

જુથ વીમા યોજના

૧૯૮૯

૧૯૯૪

૧૩૫

પેશગીઓ અંગે

૧૯૯૬

૨૦૦૧

૧૩૬

મા.ખર્ચ પત્રક

૧૯૯૯

૨૦૦૪

૧૩૭

મા.ખર્ચ પત્રક

૧૯૯૭

૨૦૦૨

૧૩૮

મા.ખર્ચ પત્રક

૧૯૯૮

૨૦૦૩

૧૩૯

ખર્ચ પત્રક

૧૯૯૬

૨૦૦૧

૧૪૦

એ.જી.ટી. આપવાની ફાઇલ

૧૯૯૯

૨૦૦૪

૧૪૧

એ.જી.ટી. આપવાની ફાઇલ

૧૯૯૬

૨૦૦૧

૧૪૨

પરચુરણ ફાઇલ

૧૯૯૮

૨૦૦૩

૧૪૩

એલ.પી.સી.

૧૯૯૧

૧૯૯૬

૧૪૪

જુથ વીમા યોજના

૧૯૮૭

૧૯૯૨

૧૪૫

વીમા પિમીયમ

૧૯૯૦

૧૯૯૫

૧૪૬

તારીજ શ્રી કાઝી

૨૦૦૧

૨૦૦૬

૧૪૭

ખર્ચ પત્રક

૨૦૦૦

૨૦૦૫

૧૪૮

હિસાબી શાખાની કામની વહેચણી

૧૯૭૪

૧૯૭૯

૧૪૯

પગારની ચુકવણી

૧૯૮૬

૧૯૯૧

૧૫૦

ડી.સી.માછી, મોપેડ પેશગી

૧૯૯૧

૧૯૯૬

૧૫૧

ચાજૃ લીસ્ટ આર.એમ.જોષી

૧૯૯૨

૧૯૯૭

૧૫૨

મકાન પેશગી ધરમદાસાણી

૧૯૮૯

૧૯૯૪

૧૫૩

એ.જી.ઓડીટ

૧૯૮૬

૧૯૯૧

૧૫૪

ખર્ચ પત્રક

૧૯૯૩

૧૯૯૮

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-06-2015