હું શોધું છું

હોમ  |

ખાસ શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

ખાસ શાખા

ક્રમ

વિષય

ફાઇલનું વર્ષ

નાશ કરવાનું વર્ષ

ફાઇલ વર્ગ

શ્રી દેવેન્દ્ર મહેતા ડી.વો. મુખ્ય.મંત્રીશ્રી રાજયપાલ ચંદ્રક એનાયત કરવા અંગે ૨૬/૧/૯૩

૧૯૯૨

૨૦૧૨

મુકુન્દ રતીલાલ પટેલ,ચી.વો. વડોદરા મુ.રા.ચં અંગે

૧૯૯૨

૨૦૧૨

સી.એસ.જાદવ, ડે.ચી.વો. વડોદરા, રા.ચં.એનાયત કરવા ૨૬/૧/૯૬

૧૯૯૬

૨૦૧૬

ર૬ મી જાન્યુઆરી-૧૯૯૭ રા.ચં. ભલામણ

૧૯૯૭

૨૦૧૭

ર૬ મી જાન્યુઆર-૧૯૯૬, રા./મુ.ચં. વી.જી.મહેતા

૧૯૯૫

૨૦૧૫

ર૬ મી જાન્યુઆર -૧૯૯૪, મુ./રા. ચં.અંગે

૧૯૯૪

૨૦૧૪

ર૬ મી જાન્યુઆર-૧૯૯૭, મુ./રા.ચં. એનાયત કરવા અંગે

૧૯૯૭

૨૦૧૭

વાયરલેસ સેટ ખરીદી લાયસન્સ અંગે

૧૯૬૪

૨૦૧૨

સી.ડી.મેન્યુલ સેઇફ કસ્ટડી સર્ટી મોકલવા અંગે

૧૯૬૪

૨૦૧૨

૧૦

ઇન્સોલેશન ઓ. ટેલી. ઇન વાયરલેસ કન્ટ્રોલ અ વાદ.

૧૯૬૯

૨૦૧૨

૧૧

વાયરલેસ વર્કશોપ માટે સ્ટેબીલાઇઝર ખરીદવા

૧૯૮૧

૨૦૧૦

૧૨

જી.એચ.૩૦૧ વી.એચ.એફ.સેટ યુનીટકચેરીને ફાળવવા અંગે

૧૯૮૩

૨૦૧૦

૧૩

એચ.એફ.વાયરલેસ સેટના સ્પેરપાર્ટસ ખરીદવા અંગે

૧૯૮૬

૨૦૧૦

૧૪

વાયરલેસ એસેસરીજ ભારત ઇલે. અમદાવાદ પાસેથી ખરીદવા

૧૯૮૭

૨૦૧૦

૧૫

વાયરલેસ વર્કશોપ માટે રાડાર્ટ સીંગન્લ જનરેટર શેટ ખરીદવા અંગે

૧૯૮૧

૨૦૧૦

૧૬

ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ ઇ.પી.બી.એકક્ષ

૧૯૮૯

૨૦૦૯

૧૭

કાકરાપાર ખાતે ના.સં.યુનીટ ખોલવા અંગે પાર્ટ ૧થી૩

૧૯૮૯

૨૦૦૯

૧૮

કચેરીનું મકાન ભાડુ મંજુર કરવા અંગે ઓખા

૧૯૮૯

૨૦૦૯

૧૯

એસ.બી.એફ/જી.બી.એફ સીસ્ટમ ચાલુ કરવા અંગે પાર્ટ ૧ અને ૨

૧૯૮૦

૨૦૦૯

૨૦

સાયરનો કન્ડમ કરવા અંગે, અમદાવાદ

૧૯૯૦

૨૦૧૦

૨૧

પ્રોવીઝન સ્કેલ સી.ડી.એકસર્ટનલ કોમ્યુ. પોફોમાર્

૧૯૮૬

૨૦૧૦

૨૨

વાયરલેસ સેટ ખરીદવા બાબત. ગાંધીધામ/અમદાવાદ/ જામનગર

૧૯૬૮

૨૦૧૦

૨૩

પોવીજન ઓફ ઇનટરનલ કોમ્યુ. ઇન સી.ડી.

૧૯૭૮

૨૦૧૦

૨૪

જી.એચ૬૫૦, વી.એચ.એફ સેટ

૧૯૬૯

૨૦૧૦

૨૫

કંટ્રોલરૂમ બાંધવા જામનગર

૧૯૮૪

૨૦૦૫

૨૬

કંટ્રોલરૂમ બાંધવા અમદાવાદ

૧૯૭૦

૧૯૯૦

૨૭

એ.આર.પી.ઇકવીપમેન્ટ જરૂરીયાત અંગે

૧૯૯૧

૨૦૧૧

૨૮

ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રલયના જુ.સ્ટાફ ઓફીસરકોમ્યુ.અમદાવાદ ખાતે ૧૨/૩/૯૦ થી ૧૪/૩/૯૦ સુધી મુલાકાત અંગે નોંધ

૧૯૯૦

૨૦૧૦

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-06-2015