હું શોધું છું

હોમ  |

મહેકમ શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

રેકર્ડ વર્ગીકરણની યાદી મહેકમ શાખા સને ૨૦૧૫-૧૬

ઘ વર્ગ

અનુ.

ફાઇલનું નામ

શરૂ કર્યાનું વર્ષ

બંધ કર્યાનું વર્ષ

નાશ કરવાનુ વર્ષ

સ્ટાફ પત્રક    

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૨૦૧૬

ગુજરાતની સુવર્ણ જયંતી ની ઉજવણીમા ભાગ રૂપે જિલ્લા કચેરીઓમાં ગોલ્ડન ગોલ નક્કી કરવા બાબત

૨૦૦૮

૨૦૦૯

૨૦૧૦

રાજય સરકાર હેઠળેની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા બાબત વર્ગ-૧ થી૪

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૨૦૧૨

૪      

નાગરિક સંરક્ષણ તંત્રમાં ટ્રે.ઇ સંવર્ગની ખાલી પડેલ જગ્યાઓમાં જી.આઇ.એસ. એફમાંથી કર્મચારીઓ મુકવા બાબત 

૨૦૦૯       

૨૦૦૯

૨૦૧૦

૫      

રાજ્ય સરકારની તમામ વર્ગ -૩-૪ સંવર્ગની જગ્યાઓ પર ફીકસ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓની વિગત

૨૦૦૯       

૨૦૦૯

૨૦૧૦

૬      

આઇ.એન.જાડેજા માંદગી રજા બાબત

૨૦૧૧       

૨૦૧૧

૨૦૧૨

૭      

ભારત સરકાર તરફથી આપવામાં આવતા ‘’જાહેર વહીવટમાં શ્રેષ્ઠતા બદલ પ્રધાનમંત્રી પુરસ્કાર યોજના’’ માટે નોમીનેશન મોકલવ્આ બાબત

૨૦૧૨       

૨૦૧૨

૨૦૧૨

૮      

પી.ડી.ઝાલા (પો.ઇ) નિવંત   

૨૦૧૨

૨૦૧૨

૨૦૧૨

૯      

સીવીલ ડિફેન્સ પ્રેઝેન્ટેશન રજુ કરવા બાબત

૨૦૦૭       

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૧૦

શ્રી એન.ડી. કુપાવત જામનગર પો.ઇ.

૨૦૧૧

૨૦૧૧

૨૦૧૨

૧૧

ધર્મેન્ડ્રસિહ ચાવડાની માંદગી રજા બાબત   

૨૦૦૭

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૧૨

ખાતાકીય તપાસ બાબતે શ્રી એન,એચ, દેસાઇ       

૨૦૧૦

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૧૩

ટી.એચ પટેલ ના.સં અમદાવાદ      

૨૦૧૦

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૧૪

શ્રી આર.આર.સુતરીયા પો.ઇ.અંગે વડોદરા   

૨૦૦૮

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૧૫

શ્રી પી.વી.માને ખા.ત. અંગે, દ્રિ.ઉ.પ.ધિ. અંગે

૨૦૦૮

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૧૬

જે.કે.ઝાલા    

૨૦૦૮

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૧૭

વળતર રજા રજીસ્ટર 

૨૦૦૭

૨૦૦૯

૨૦૧૦

૧૮

ખાતાના વડાની કચેરીનુ નિરીક્ષણ   

૨૦૦૨

૨૦૦૨

૨૦૦૩

૧૯

સચિવાલયના વિભાગોમાં સિંગલ ફાઇલ સીસ્ટમ ની પ્રથા અમલમાં મ્ય્કવા બાબત

૧૯૯૯

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૨૦      

પો.ઇશ્રી, કે.સી.દવે ના,સં અમદાવાદ શહેર 

૨૦૧૧

૨૦૧૧

૨૦૧૨

૨૧      

શ્રી બી.સી.મોદી પો.ઇ ની ખાતાકીય તપાસ

૨૦૧૦

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૨

મુદતમાં હાજર રહેવા બાબત આર.એમ શર્મા

૨૦૦૮

૨૦૧૧

૨૦૧૨

૨૩

પો.ઇ.શ્રી એમ કે રાણા ના.સં નલીયા 

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૨૦૧૨

૨૪

પો.ઇ.શ્રી આર.એમ ભદોરીયા ના,.સં ઓખા

૨૦૧૧

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૫

આર.બી.પટેલ ના.નિ. ના.સં ગાંધીનગર      

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૬

અધિકારીશ્રીઓની તાલીમ અંગે      

૨૦૧૩

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૨૭

ના.સં કચેરી અમદાવાદના સ્ટાફની હાજરી તથા અન્ય બાબતો અંગેની ફાઇલ 

૨૦૧૨

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૨૮

ગાંધીનગર ખાતે કરાર આધારિત ડ્રાઇવરની જગ્યા બાબત

૨૦૦૯

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૯      

પોલીસ મેમોરીયલ ફંડ અને શિષ્યવૃતિ અંગે 

૨૦૧૩

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૩૦

શ્રી આર.એમપઠાણ પો.ઇ.ની પેન્શન કેસ બાબતની ફાઇલ 

૨૦૧૨

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૩૧

વિલંબીત ગ્રેજ્યુઇટી વ્યાજ સાથે ચુકવણી કરવા બાબત પો.ઇ.શ્રી એ.એ. આરબ ના.સં વડોદરા

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૩૨

પો.ઇ શ્રી આઇ.એન જાડેજા ના.સં ગાંધીધામ 

૨૦૧૦

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૩૩

સ્વ.શ્રી. બી.જી.માછી ચોકીદાર વડોદરાને તેમના વારસદારોને ઉ.સહાય આપવા અંગે  

૨૦૧૪

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૩૪

રાજય કક્ષાની મહીલા સુરક્ષા સમીતીમાં બીન સરકારી સબ્યોની નિમણુંક કરવા બાબત

૨૦૧૩

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૩૫

નિવૃતિ બાદ કરાર આધારે નિમણુંક બાબત  

૨૦૦૯

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૩૬

પો.ઇ.શ્રી એન.જી.સૈયદ ના.સં અંકલેશ્વર ખાતાકીય તપાસ પેન્ષન કેસ બાબતે   

૨૦૧૧

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૩૭      

ટેકનીકલ પ્રકારની કામગીરી આપતી વર્ગૅ-૩ અને વર્ગ-૪ની ખાલી જગ્યાઓની વિગતો અંગે અને રોજગાર કચેરીના માધ્યમ સિવાય નિમણુંક કરવામાં આવેલ ઉમેદવારોની માહિતી       

૨૦૦૪       

૨૦૦૯

૨૦૧૦

૩૮

The war book (G.S) 1999 Annual safe custody certificates મોકલવા બાબત શ્રી સંજીવ ભટ્ટ 

૨૦૧૦

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૩૯      

ના.ય્સં કચેરી અમદાવાદ ખાતેના કર્મચારીની ફરજ ઉપર ગેરહાજર રહેવા અંગે પત્ર,વ્ય.ની ફાઇલ

૨૦૧૦       

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૪૦

શ્રી આર.પી.વ્યાસ કંપની કમાન્ડર બટાલીયન નં-૨ મકાન મળવા અંગે તથા પર્સનલ ફાઇલ     

૨૦૧૦

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૪૧

શ્રી એમ.એસ.રાઠોડ ચોકીદાર ને ઉચ્ચક સહાય ચુકવવા અંગે

૨૦૦૩

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૪૨

એફ.કે.જોગલ ટ્રે.ઇ. ખાતાકીય તપાસ 

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૪૩      

શ્રી બી.એચ.નિનામા પો.ઇ. મુદત અંગે       

૨૦૦૪

૨૦૦૯

૨૦૧૦

૪૪

શ્રી જે.આર. મિશ્રા પો.ઇ. વડોદરા ખા.ત/મુદત અંગે

૨૦૧૧

૨૦૧૧

૨૦૧૨

૪૫

કોર્ટ મુદતમાં હાજર મુદત બાબતે પો.ઇ.શ્રી એ.એચ,ખાન  

૨૦૦૯

૨૦૦૯

૨૦૧૦

૪૬

પો.ઇ.શ્રી કે/યુ. મલેક ના.સં વડોદરા 

૨૦૧૧

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૪૩

ના.સં અમદાવાદના વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓનુ સી.એલ પત્રક

૨૦૧૪       

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૪૪

ર્ઓસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરવા બાબત વર્ગ-૩/૪

૨૦૦૨

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૪૫

H.D.I.I.T.S પ્રોજેકટ અંગે       

૨૦૦૮

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૪૬

યુનિટોમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીશ્રીઓને ફાળવાવમાં આવેલ વાહનોની માહિતી       

૨૦૧૩       

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૪૭      

રીટ પીટીશન નં ૨૪૪/૨૦૧૪ અંશકાલીન કર્મચારીઓના મહેનતાણામાં વધારો કરવા બાબત       

૨૦૧૪

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૪૮

પો.ઇશ્રી એચ.એમ.પરમાર (બરતરફ)

૨૦૧૩

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૪૯

સતીશ કુમાર લીમજીભાઇ કામોલ કલાર્ક-કમ-ટાઇપીસ્ટ ગુ.ગૌણ.સેવા પ. મંડળ જુ.કા ફીકસ પગાર       

૨૦૧૪

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૫૦

ગેઝેટની ફાઇલ       

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૫૧

રાજય પત્રિત પો.અધિ..ઓમાં વાર્ષિક મિલ્કતપત્રક પત્ર વ્યવહાર

૨૦૧૩

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૫૨

પો.ઇ શ્રી એમ.જી. ઘાંઘલ નિવૃત અંકલેશ્વર   

૨૦૧૨

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૫૩

શ્રી એમ.જ.એપઠાણ કમાન્ડન્ટશ્રી ના.સં તાલીમશાળૅઅની પરચુરણ  રજા બાબત    

૨૦૧૩

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૫૪

વર્ગ-૪ પટાવાળા. સી.એલ કાર્ડ

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૫૫

સી.એલ કાર્ડ વર્ગ-૩

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૫૬

સી.એલ કાર્ડ વર્ગ-૩

૨૦૧૪

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૫૭

ચુટણી – ૨૦૧૪      

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૫૮

શાખા પહોંચ પોથી

૨૦૦૮

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૫૯

શ્રી વી.આર.પટેલ     

૨૦૧૪

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૬૦

એસ.બી.પરમાર સી.કા

૨૦૧૩

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૬૧

શ્રી એ.સી.બારોટ પો.ઇ હકક રજા અંગે ના.સં અમદાવાદ શહેર      

૨૦૧૪

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૬૨

એમ.જે.પઠાણૅ કમાન્ડન્ટ સી.એલ ફાઇલ      

૨૦૧૪

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૬૩

શ્રી એસ.એસ. પંચાલ ડ્રાઇવરની હકક રજા અંગે       

૨૦૧૩

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૬૪

શ્રી એસ.જી.બરોચિયા 

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૦૧૫

૬૫

રહેમરાહે નોકરી પ્રવીણ કુમાર જાટ ભુજ

૨૦૦૪

૨૦૧૦

૨૦૧૧

૬૬

એમ.જી. કનેરીયા DYSP મકાન ભાડા અંગે

૨૦૧૩

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૬૭

સી.ડી.યુનિટ ઓખાના વા.ઓ. શ્રી વિઠલાણી ના પત્ની નયનાબેનને રહેમરાહે નોકરી મળવા બાબત

૧૯૯૩

૨૦૦૭

૨૦૦૮

૬૮

ગુજરાત પોલીસ અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર ખાતે તાલીમ આપવા જવા બાબત

૨૦૦૯

૨૦૦૯

૨૦૧૦

૬૯

ટેલીફોન ઓપરેટૅરની જગ્યાને  જુ,કામાં અંતર્ગત કરવા અને પુર્વ સેવા તાલીમ આપવા બાબત       

૨૦૦૩       

૨૦૧૫

૨૦૧૬

૭૦

રાજ્યપત્રિત વર્ગ-૨ પો.ઇશ્રીઓના વર્ષિક અંતિત મિલક્તના પત્રકો મોકલવા બાબત   

૨૦૧૦

૨૦૧૨

૨૦૧૩

૭૧

તારાંકીત પ્રશ્ર્નો       

૧૯૯૮

૧૯૯૮

૧૯૯૯

૭૨

રાજય સેવામાં નિમણુંકો આપતા હુકમોમાં લેવાના થતા મુદ્દાઓ અંગે

૧૯૯૦

૧૯૯૬

૧૯૯૭

૭૩

રહેમરાહે નિમ?ણુંક માટે ખાલી જગ્યાઓની માહિઅતી અઅપવા બાબત  

૧૯૯૮

૨૦૦૫

૨૦૦૬

૭૪

રહેમરાહે નોકરી આપવા અંગે

૧૯૯૯

૧૯૯૯

૨૦૦૦

 

 

 

 

 

રેકર્ડ વર્ગીકરણની યાદી મહેકમ શાખા સને ૨૦૧૫-૧૬

ગ વર્ગ

અનુ.

ફાઇલનું નામ

શરૂ કર્યાનું વર્ષ

બંધ કર્યાનું વર્ષ

નાશ કરવાનુ વર્ષ

ચાર્જ સોંપવા બાબત 

૧૯૯૪

૨૦૧૧

૨૦૧૫

શ્રી એમ.એમ શેખ રે.ઓ. ની બદલી અંગે    

૨૦૧૨

૨૦૧૪

૨૦૧૯

ડ્રાઇવર જયેશ વાઘેલા તાલીમશા

ળા

૨૦૧૨

૨૦૧૨

૨૦૧૭

રાજય પત્રિત પો.અધિ.ના વર્ષ-૨૦૧૨ અંતિત વર્ષિક મિલકત પત્રકો બાબત

૨૦૧૨       

૨૦૧૪

૨૦૧૯

નાયબ નિયંત્રકશ્રી અમદાવાસ શહેરના મહેકમ ઘર બાબતે

૨૦૧૩

૨૦૧૩

૨૦૧૮

કમાન્ડન્ટશ્રી ના.સં તાલીમશાળા, ગુ,રા, અમદાવાદ ની હકક રજા/ મેડીકલ રજા મંજુર કરવા અંગે LTC અંગે  

૧૯૯૯

૨૦૧૪

૨૦૧૯

૭      

શ્રી પી.પી.મહેતા ડ્રાઇવર માંદગી/ હકક રજા 

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૦૧૯

પો.ઇ વર્ગ-૨ ની નિવૃતિ અનેની ફાઇલ ભાગ-૨       

૨૦૧૨

૨૦૧૪

૨૦૧૯

૯      

રહેમરાહે નોકરી આપવા અંગે

૧૯૮૯       

૧૯૯૨

૧૯૯૭

૧૦      

શ્રી એસ.જી.બરોચિયા પો.ઇ સામે મુંન્દ્રા પો.સ્ટેમાં ગુ.ર્જી. નં ૭૨/૦૭ I.P.S.-૩૦૭ના કામે

૨૦૧૩

૨૦૧૪

૨૦૧૯

 

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2017