હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિભાગ હેઠળ રચાયેલ જુદી જુદી સમિતિઓ

ના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરિષદ સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક

 રાજય અને જીલ્લા કક્ષાની સમિતિઓની વિગતો દશાર્વતું પત્રક

 ક્રમ

સમિતિની વિગત

રાજય કે જીલ્લા કક્ષાની સમિતિ

સમિતિના સભ્યોની વિગત અને હોદ્દો

સમિતિની કામગીરી

સમિતિનાં મૂળ ઠરાવનાં પત્રાંક/ તારીખ

 

 

 

 

ખાતાકીય ખરીદ સમિતિ

 

 

 

 

રાજયકક્ષા

 

 

 

 

 

કમાન્ડન્ટ જનરલ- અધ્યક્ષ નાયબ સચિવ/ સંયુકત સચિવ- સભ્ય સી.એસ.પી.નાં વર્ગ-૧ નાં અધિકારી- સભ્ય હિસાબી અધિકારી- સભ્ય

આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની ખરીદીની કામગીરી

 

 

 

મહિલાઓની જાતિય સતામણીના કેસોની કમીટી

રાજયકક્ષા

સંયુક્ત નિયામક વર્ગ- ૧ ,કચેરી અધિક્ષક વર્ગ- ૩, મુખ્ય કારકુન વર્ગ- ૩

મહિલાઓની જાતીય સતામણીના કેસોની કામગીરી

----

વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓની બઢતી તથા ઉચ્ચ પગારધોરણ મંજુર કરવાની કમીટી

રાજયકક્ષા

નિયામકશ્રી,

સંયુક્ત.નિયામકશ્રી,

સંયુક્ત સચિવ(કા.વ્ય.)ગૃહ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

બઢતી તથા ઉચ્ચ પગારધોરણની કામગીરી

ગુજરાત સરકાર, ગૃહ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના પત્રક્રમાંક :નગસ/૧૦૨૦૧૩/૦૫/ફ, તા:૭/૧૧/૨૦૧૪

 

 

 

 

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2017