હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો :-

ક્રમ

નામ

હોદ્દો

કોડ નંબર

ફોન નંબર

ફેકસ નંબર

ઇ-મેઇલ

સરનામું

કચેરી

શ્રી ટી. એસ. બિષ્ટ, I.P.S

કમા.જનરલનિયામક, નાગરિક સંરક્ષણ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૪૧૧

૨૫૫૦૬૦૪૯

dg-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

----

શ્રી અભય ચુડાસમા,  I.P.S

ઇચા. સંયુક્ત નિયામક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૧

૨૫૫૦૬૦૪૯

spl-dcd-ahd@gujarat.gov.in

----

શ્રી વી.એમ. ધર્માધિકારી

હિસાબી અધિકારી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રી વી.એમ. જાડેજા

કચેરી અધિક્ષક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૧

૨૫૫૦૬૦૪૯

oscdo-dcd-ahd@gujarat.gov.in

----

જગ્યા સ્થગિત

ઇ.ચા.એકા-કમ-ઓડીટર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રીમતી એચ. સી. કોતાર

ઇ.ચા. હે.કલાર્ક,ખાસ શાખા

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રી એસ. એ. પંચાલ

સી.કલાર્ક, ખાસ શાખા

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રી આર. એમ. ચૌધરી

સી.કલાર્ક, સ્ટોર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રી એમ. જે. પઠાણ

સી.કલાર્ક,હિસાબી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૦

કુ. વી. એન. સાધુ

ઇ.ચા. જુ.કલાર્ક, હિસાબી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૧

કુ. વી. એન. સાધુ

જુ.કલાર્ક, રજીસ્ટ્રી  શાખા

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૨

શ્રીમતી એચ. સી. કોતાર

સી.કલાર્ક, મહેકમ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૩

શ્રીમતી આર. બી. પ્રજાપતિ

ઇ.ચા. જુ.કલાર્ક, ખાસ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૪

શ્રી કે.પી. ચૌહાણ

રેડીયો મિકેનીક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૫

શ્રી આર.બી. પટેલ

ડ્રાઇવર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૬

જગ્યા ખાલી

ડ્રાઇવર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૭

શ્રી બી.એન. ચૌહાણ

મેસેંજર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૮

શ્રી એમ.પી. પરમાર

મેસેંજર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

૧૯

શ્રી એન.ડી. વાઘડીયા

મેસેંજર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

(૨) આચાર્યશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમ શાળા,ગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદ.

શ્રી એ.એ. શેખ

કમાન્‍ડન્‍ટ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રી આર.પી.વ્યાસ

ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રી એ.એચ. રાજપુત

ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રી એસ.સી.કલાલ

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

શ્રી ડી.કે. સોનારા

મેસેંજર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

૨૫૫૦૬૦૪૯

----

----

(૩) નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની કચેરી,  અમદાવાદ શહેર

શ્રી આર. સી. સથવારા

નાયબનિયંત્રક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

શ્રી આર.એચ.ભટ્ટ

ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

શ્રી પી.ડી.શ્રીમાળી

ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

શ્રી એ.બી.કદમ

ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

શ્રી એમ. જે. પઠાણ

ઇ.ચા.        હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

શ્રી એમ. સી. શાહ

સી.કલાર્ક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૦

શ્રી કે. પી. ચૌહાણ

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૧

કુ. એસ. એસ. વાઘેલા

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૨

શ્રી વી.એલ. સિંઘવ

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૩

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૪

શ્રી આર. આર. ગાવીત

ડ્રાઇવર

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

 

૧૫

શ્રી એસ.ડી.નિનામા

મેસેંજર

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૬

શ્રી વી.એન. રાઠોડ

મેસેંજર

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૭

શ્રીમતિ પી.યુ. શ્રીમાળી

મેસેંજર

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૮

જગ્યા ખાલી

મેસેંજર

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

૧૯

શ્રી એસ.એસ.ઓઝા

ચોકીદાર

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬

૨૫૫૦૭૭૭૬

----

----

(૪) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ગાંધીનગર.

શ્રી ડી. એન. ઝાલા

ઇ.ચા.ટ્રે.ઇ.

૦૭૯

૨૩૨૫૭૮૯૪

૨૩૨૫૭૮૯૩

----

----

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

૦૭૯

૨૩૨૫૭૮૯૪

૨૩૨૫૭૮૯૩

----

----

શ્રી એચ.પી.ત્રિવેદી

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૩૨૫૭૮૯૪

૨૩૨૫૭૮૯૩

----

----

શ્રી એમ.બી.દરજી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૩૨૫૭૮૯૪

૨૩૨૫૭૮૯૩

----

----

જગ્યા ખાલી

મેસેન્જર

૦૭૯

૨૩૨૫૭૮૯૪

૨૩૨૫૭૮૯૩

----

----

 () નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની કચેરીવડોદરા શહેર

શ્રી એસ.જી. ગામીત

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ટ્રે.ઇ.

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

જગ્યા ખાલી

હેડ કલાર્ક

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

શ્રી કે.સી. ધાંધલ્યા

જુ.કલાર્ક

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

શ્રી એસ.એમ. વસાવા

ડ્રાયવર

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

૧૦

શ્રી સી.બી.રાવલ

મેસેંજર

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

૧૧

શ્રી વાય.બી.કહાર

મેસેંજર

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦

૨૪૩૧૪૧૦

----

----

() ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,  અંકલેશ્વર.

શ્રી સી.એલ. પાડવી

 ઇ.ચા.ટ્રે.ઇ.

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦

૨૪૦૬૦૨

----

----

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦

૨૪૦૬૦૨

----

----

શ્રી કે. સી. ધાંધલ્યા

ઇ.ચા. જુ.કલાર્ક

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦

૨૪૦૬૦૨

----

----

શ્રી બી.બી. રબારી

ડ્રાયવર

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦

૨૪૦૬૦૨

----

----

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦

૨૪૦૬૦૨

----

----

જગ્યા ખાલી

ચોકીદાર

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦

૨૪૦૬૦૨

----

----

() નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની કચેરીસુરત શહેર.

શ્રી આર.આર.બોરાડ

ઇ.ચા. નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

૨૪૬૪૧૦૨

----

----

શ્રી એન.આઇ. પટેલ

સી.કલાર્ક

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨ 

૨૪૬૪૧૦૨

----

----

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨ 

૨૪૬૪૧૦૨

----

----

જગ્યા ખાલી

ડ્રાયવર

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨ 

૨૪૬૪૧૦૨

----

----

શ્રી જી.સી.ભગત

પટાવાળા

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

૨૪૬૪૧૦૨

----

----

() ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, કાકરાપાર.

શ્રી એન.આઇ.પટેલ

ઇ.ચા.સી.કલાર્ક

૦૨૬૨૬

૨૩૪૧૨૨

૨૩૪૧૨૨

----

----

શ્રી એસ.કે. રતેડા

ડ્રાયવર

૦૨૬૨૬

૨૩૪૧૨૨

૨૩૪૧૨૨

----

----

શ્રી આર.સી.પટેલ

પટાવાળા

૦૨૬૨૬

૨૩૪૧૨૨

૨૩૪૧૨૨

----

----

(૯) નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની કચેરીભાવનગર.

શ્રી બી.એચ.તલાટી

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૭૮

૨૫૨૧૫૫૪/૫૫

૨૫૨૧૫૫૪/૫૫

----

----

શ્રી કે. પી. ચૌહાણ

ઇ.ચા. જુ.કલાર્ક

૦૨૭૮

૨૫૨૧૫૫૪/૫૫

૨૫૨૧૫૫૪/૫૫

----

----

(૧૦) નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની કચેરીજામનગર.

શ્રી એ.કે. વસ્તાણી

ઇ.ચા. નાયબ
નિયંત્રક

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

ટ્રે.ઇ.

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

જગ્યા ખાલી

હેડ કલાર્ક

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

શ્રી એસ.એન. ચાવડા

સી.કલાર્ક

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

શ્રી આર.જે. ભટ્ટ

રેડીયો ઓપરેટર

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

શ્રી જયેશ રાવલીયા

જુ.કલાર્ક

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

શ્રી પી.પી. મહેતા

ડ્રાયવર

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

શ્રી એ.આઇ.બાબર

ડ્રાયવર

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

૧૦

શ્રી એ.કે.માડકીયા

મેસેંજર

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

૧૧

જગ્યા ખાલી

મેસેંજર

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

૧૨

શ્રી કે.જે.જેઠવા

પટાવાળા

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

૧૩

શ્રી કે.એલ.પિંગલ

પટાવાળા

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

૧૪

જગ્યા ખાલી

ચોકીદાર

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮

૨૫૫૦૩૧૮

----

----

(૧૧) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,વાડીનાર.

જગ્યા ખાલી

રેડીયો ઓપરેટર

૦૨૮૩૩

૨૫૬૫૬૫

----

----

----

શ્રી ડી.જે.આઇડી

મેસેંજર

૦૨૮૩૩

૨૫૬૫૬૫

----

----

----

(૧૨) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,ઓખા.

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

ઇ.ચા.ટ્રે.ઇ.

૦૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

----

----

----

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

૦૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

----

----

----

જગ્યા ખાલી

ડ્રાયવર

૦૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

----

----

----

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

૦૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

----

----

----

શ્રી જીવરાજ માલા

ચોકીદાર

૦૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

----

----

----

(૧૩) નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની કચેરીભુજ.

શ્રી આર.પી. વ્યાસ

ઇ.ચા. ટ્રે.ઇ.

૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩

૨૩૦૬૦૩

Do-61429-BHUJ-KUT@gujarat.gov.in

----

શ્રી ડી.એસ.જાડેજા

સી.કલાર્ક

૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩

૨૩૦૬૦૩

----

----

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩

૨૩૦૬૦૩

----

----

જગ્યા ખાલી

રે.ઓ.

૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩

૨૩૦૬૦૩

----

----

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩

૨૩૦૬૦૩

----

----

જગ્યા ખાલી

ચોકીદાર

૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩

૨૩૦૬૦૩

----

----

(૧૪) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરીગાંધીધામ.

શ્રી આર.પી. વ્યાસ

ઇ.ચા. ટ્રે.ઇ.

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧

૨૫૦૪૩૦

----

----

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧

૨૫૦૪૩૦

----

----

શ્રી ડી.એસ. જાડેજા

ઇ.ચા. જુ.કલાર્ક

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧

૨૫૦૪૩૦

----

----

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧

----

----

----

જગ્યા ખાલી

ચોકીદાર

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧

----

----

----

(૧૫) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરીનલીયા.

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

૦૨૮૩૧

૨૨૨૩૨૬

૨૫૦૪૩૦

----

----

શ્રી વી. ડી. માળી

જુ.કલાર્ક

૦૨૮૩૧

૨૨૨૩૨૬

૨૫૦૪૩૦

----

----

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-04-2020