હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

મહેનતાણું

નાગરિક સંરક્ષણગુજરાત રાજયના

પગારદાર અધિકારી/કર્મચારીઓની પગારની વિગત :-

ક્રમ

કર્મચારી/અધિકારીનું નામ

હોદ્દા

માસિક મહેનતાણું

વળતર ભથ્થું

વિનિયમમાં જણાવ્યા મુજબ મહેનતાણું નકકી કરવાની કાર્યપધ્ધતિ

(૧) નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરીગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદ

શ્રી અભય ચુડાસમા

ઇન્ચા. સંયુક્ત નિયામક

---

---

 

શ્રી વી.એમ. ધર્માધિકારી

હિસાબી અધિકારી

૪૪,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨

---

---

 

શ્રી વી.એમ. જાડેજા

કચેરી અધિક્ષક

૫૬,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

એકાઉન્ટ કમ ઓડીટર

---

---

 

શ્રી આર.એમ. ચૌધરી

સી.કલાર્ક

૩૪,૩૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

૧૦

શ્રીમતી આર.બી. પ્રજાપતી

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

---

ફિકસ પગાર

૧૧

શ્રીમતી એચ.સી. કોતાર

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૨

શ્રી એસ.એ. પંચાલ

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૩

શ્રી એમ.જે. પઠાણ

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૪

શ્રી કે.પી. ચૌહાણ

રેડીયો મિકેનિક

૪૬,૨૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૫

શ્રી આર.બી. પટેલ

ડ્રાયવર

૨૩,૮૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૬

જગ્યા ખાલી

ડ્રાયવર

---

---

 

૧૭

શ્રી ડી.કે. સોનારા

પટાવાળા

૨૮,૮૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૮

શ્રી વી.એન. રાઠોડ

પટાવાળા

૨૯,૭૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૯

શ્રીમતી પી.યુ. શ્રીમાળી

પટાવાળા

૨૭,૨૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૨૦

જગ્યા ખાલી

ઓર્ડલી

---

---

 

૨૧

જગ્યા ખાલી

ઓર્ડલી

---

---

 

૨૨

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

---

---

 

૨૩

જગ્યા ખાલી

સ્વીપર

--

---

 

(૨) આચાર્યશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમ શાળાગુ.રાઅમદાવાદ.

શ્રી એ.એ. શેખ

કમાન્ડન્ટ

૬૭,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી આર.પી.વ્યાસ

ટ્રે.ઇ.

૭૪,૩૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી એ.એચ. રાજપુત

ટ્રે.ઇ.

૬૪,૧૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

શ્રી એસ.સી. કલાલ

જુ.કલાર્ક

૫૩,૬૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

ઓર્ડલી

---

---

 

શ્રી નરેશ વાધડીયા

મેસેંજર

૨૫,૨૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

(૩) નિયત્રંક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, અમદાવાદ.

શ્રી એ.આર. જ્હા

ઇન્ચા. નાયબ નિયંત્રક

---

---

 

શ્રી આર.એચ. ભટ્ટ

ટ્રે.ઇ.

૯૨,૭૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી પી.ડી. શ્રીમાળી

ટ્રે.ઇ.

૫૨,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી એ.બી. કદમ

ટ્રે.ઇ.

૮૪,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ

---

---

 

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

હેડ કલાર્ક

---

---

 

શ્રી એમ.સી. શાહ

સી.કલાર્ક

૫૫,૨૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૦

શ્રી વી.એલ. સિંધવ

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

---

ફિકસ પગાર

૧૧

શ્રી કે.પી. ચૌહાણ

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

---

ફિકસ પગાર

૧૨

કુ. વી.એન. સાધુ

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

---

ફિકસ પગાર

૧૩

કુ. એસ.એસ. વાધેલા

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

---

ફિકસ પગાર

૧૪

જગ્યા ખાલી

રેડીયો ઓપરેટર

---

---

 

૧૫

જગ્યા ખાલી

ડ્રાઇવર

---

---

 

૧૬

જગ્યા ખાલી.

ડ્રાઇવર

---

---

 

૧૭

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

---

---

 

૧૮

શ્રી બી.એન. ચૌહાણ

મેસેંજર

૨૯,૭૦૦

---

જી.સી.એસ.આર.૨૦૦૨

૧૯

શ્રી એસ.ડી. નિનામા

મેસેંજર

૧૯,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૨૦

શ્રી એમ.પી. પરમાર

મેસેંજર

૨૪,૫૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૨૧

જગ્યા ખાલી

મેસેંજર

---

---

 

૨૨

શ્રી એસ.એસ. ઓઝા

ચોકીદાર

૨૯,૩૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

(૪)નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીવડોદરા.

શ્રી એસ.જી. ગામીત

નાયબ નિયંત્રક

---

---

 

શ્રી સી.એલ. પાડવી

ટ્રે.ઇ.

૬૦,૪૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

હેડ કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

શ્રી કે.સી. ધાંધલ્યા

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

---

ફિકસ પગાર

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

---

---

 

૧૦

શ્રી  એસ.એમ. વસાવા

ડ્રાયવર

૩૯,૮૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૧

શ્રી સી.બી. રાવલ

મેસેન્જર

૩૨,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૨

શ્રી વાય.બી. કહાર

મેસેન્જર

૩૨,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૩

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

---

---

 

૧૪

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

---

---

 

૧૫

જગ્યા ખાલી

ચોકીદાર

---

---

 

(૫) નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીસુરત.

શ્રી એન.આઇ. પટેલ

સી.કલાર્ક

૩૧,૪૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

-------

---

----

જગ્યા ખાલી

રેડીયો ઓપરેટર

---

---

 

જગ્યા ખાલી

ડ્રાયવર

---

---

 

શ્રી જી.સી. ભગત

પટાવાળા

૨૪,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

(૬)નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીજામનગર.

શ્રી એચ.જે. પારેખ

નાયબ નિયંત્રક

---

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી ડી.એન. ઝાલા

ટ્રે.ઇ.

૮૩,૬૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

હેડ કલાર્ક

---

---

 

શ્રી એસ.એન. ચાવડા

સી.કલાર્ક

૩૭,૫૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી આર.જે. ભટ્ટ

રેડીયો ઓપરેટર

૩૧,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી જયેશ રાવલીયા

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

---

ફિકસ પગાર

શ્રી એ.આઇ. બાબર

ડ્રાઇવર

૩૨,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી પી.પી. મહેતા

ડ્રાઇવર

૩૦,૨૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૦

શ્રી એ.કે. માંડકીયા

મેસેન્જર

૩૦,૨૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૧

જગ્યા ખાલી

મેસેન્જર

---

---

 

૧૨

શ્રી કે.જે. જેઠવા

પટાવાળા

૨૯,૩૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૩

શ્રી કે.એલ. પિંગલ

પટાવાળા

૨૮,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

૧૪

જગ્યા ખાલી

ચોકીદાર

---

---

 

(૭)નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીભુજ.

શ્રી એચ.એસ. ઠાકર

ટ્રે.ઇ.

૮૭,૪૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

હેડ કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

શ્રી ડી.એસ. જાડેજા

જુ.કલાર્ક

૨૧,૧૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

રેડીયો ઓપરેટર

---

---

 

શ્રી આર.બી. પટેલ

ડ્રાયવર

૨૨,૪૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

---

---

 

જગ્યા ખાલી

ચોકીદાર

---

---

 

(૮)  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરનાગરિક સંરક્ષણ કચેરીઅંકલેશ્વર.

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

---

---

 

શ્રી બી.બી. રબારી

ડ્રાઇવર

૩૩,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

---

---

 

જગ્યા ખાલી

ચોકીદાર

---

---

 

(૯)  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરનાગરિક સંરક્ષણ કચેરીકાકરાપાર.

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

રેડીયો ઓપરેટર

---

---

 

શ્રી એસ.કે. રતેડા

ડ્રાઇવર

૩૫,૩૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

શ્રી આર.સી. પટેલ

પટાવાળા

૨૪,૯૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

(૧૦)  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરનાગરિક સંરક્ષણ કચેરીવાડીનાર.

જગ્યા ખાલી

રેડીયો ઓપરેટર

---

---

 

શ્રી ડી.જે. આઇડી

પટાવાળા

૨૮,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

(૧૧) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરીઓખા.

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

ડ્રાઇવર

---

---

 

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

---

---

 

શ્રી જીવરાજ માલા

ચોકીદાર

૨૮,૦૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

(૧૨)  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર,નાગરિક સંરક્ષણ કચેરીનલીયા.

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

શ્રી વી.ડી. માલી

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

---

ફિકસ પગાર

(૧૩)  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર,નાગરિક સંરક્ષણ કચેરીગાંધીધામ.

જગ્યા ખાલી

ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

---

---

 

(૧૪) નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીગાંધીનગર.

શ્રી ડી.એન. ઝાલા

ઇન્ચા. ટ્રે.ઇ.

---

---

 

જગ્યા ખાલી

સી.કલાર્ક

---

---

 

શ્રી એચ.પી. ત્રિવેદી

જુ.કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

----

ફિકસ પગાર

શ્રી એમ.બી. દરજી

પટાવાળા

૩૭,૨૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

મેસેંન્જર

---

---

 

(૧૫) નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીભાવનગર.

શ્રી બી.એચ. તલાટી

નાયબ નિયંત્રક

૧,૨૫,૮૦૦

---

જી.સી.એસ.આર. ૨૦૦૨

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

જુ.કલાર્ક

---

---

 

જગ્યા ખાલી

રેડીયો ઓપરેટર

---

---

 
 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 23-10-2019