હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો

પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર ૨૦૧૯-૨૦

અંદાજપત્ર                            (રકમ લાખમાં)

સદર

ચાલુ વર્ષની મંજુર

જોગવાઇ

ફાળવેલ

ગ્રાન્ટ

થયેલ ખર્ચ

( ૩૦ જુન-૧૯)

રેવન્યુ

કેપીટલ

રેવન્યુ

કેપીટલ

રેવન્યુ

કેપીટલ

માંગણી નં.૪૬

૨૦૭૦-બીજી વહીવટી સેવાઓ

 ૧૦૬-(૧)નાગરિક સંરક્ષણ

૬,૦૪.૪૬

----

૧,૫૯.૪૭

----

૧,૦૯.૮૧

----

 

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 24-07-2019