હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી કક્ષની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો

લોકોને માહીતી મળે તે માટે કચેરીએ અપનાવેલ સાધનો/ પધ્ધતિઓ.

  • નાગરિક સંરક્ષણ, હેડકવાટર્સ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ ખાતે હોમગાર્ડઝ કચેરી હસ્તકના પ્રથમ માળ નિયામકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરીના સ્ટાફને ફાળવવામાં આવેલ છે. . જેમાં
  • કચેરીના રેકર્ડ માટે રેકર્ડરૂમની અલગ વ્યવસ્થા છે. જેનું સંચાલન કરવા માટે રજીસ્ટ્રી કલાર્કને નિયુકત કરેલ છે. નાગરિક સંરક્ષણ દળને લગતા નિયમો અને અધિનિયમોનાં પુસ્તકો લાયબેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-06-2016