હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

(અ ) વડી કચેરી , અમદાવાદ

ક્રમ

વિભાગ/કચેરીનું નામ

જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી

એપેલેટ અધિકારીશ્રી

કચેરીના ફોન તથા ફેક્સ નંબર

 

નિયામક નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ

કચેરી અધિક્ષક.

૧લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ.

 

સંયુક્ત  નિયામકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજય, ૧લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ.

 

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૧૧

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૯

 

 

 

(બ) જિલ્લા નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી,

 

ક્રમ

વિભાગ/કચેરીનું નામ

જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી

એપેલેટ અધિકારીશ્રી

કચેરીના ફોન તથા ફેક્સ નંબર

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, અમદાવાદ શહેર

 

 

 

 

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(સીનીયર)

નાગરિક સંરક્ષણ યુનીટ, અમદાવાદ શહેર.

 ૧૧ મો માળ,

સી-બ્લોક, બહુમાળી.બિલ્ડીંગ,લાલ દરવાજા, અમદાવાદ.

નાયબ નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ યુનીટ, અમદાવાદ શહેર. ૧૧ મો માળ,

સી-બ્લોક, બહુમાળી .બિલ્ડીંગ, 

લાલ દરવાજા, અમદાવાદ.

૦૭૯-૨૫૫૦૭૭૭૬

૦૭૯-૨૫૫૦૭૭૭૬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, વડોદરા

 ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર(સીનીયર

(પો..ઇ.) નાગરિક સંરક્ષણ યુનીટ, વડોદરા કોઠી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડ, , વડોદરા

નાયબ નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ યુનીટ, વડોદરા

કોઠી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડ, , વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦

૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

 

 

 

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, સુરત

ઇ/ચા નાયબ નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ નાનપુરા, સુરત તથા કાકરાપાર.

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, સુરત

૦૨૬૧-૨૪૬૪૧૦૨

૦૨૬૧-૨૪૬૪૧૦૨

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભરૂચ

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર

(પો..ઇ ) નાગરીક સંરક્ષણ કચેરી, સેવા સદન,ને.નં:- ૮ અંકલેશ્વર

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભરૂચ

 

૦૨૪૬-૨૨૫૭૦૦

૦૨૪૬-૨૨૫૭૦૦

૦૨૬૪૨-૨૪૦૬૦૦

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, જામનગર

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર

 નાગરિક સંરક્ષણ યુનીટ, જામનગર, લાલ બંગલા કંમ્પાઉન્ડ, જામનગર, વાડીનાર તથા ઓખા

જામનગર-

 

નાયબ નિયંત્રક નાગરીક સંરક્ષણ, લાલબંગલા કંમ્‍પાઉન્‍ડ

જી. જામનગર

 

૦૨૮૮-૨૫૪૦૩૭૧ જામનગર-

ફેકસ નંબર- ૦૨૮૮-૨૨૫૫૮૯૯

વાડીનાર -ફોન નંબર- ૦૨૮૩૩-૨૫૬૫૬૫

ઓખા -ફોન નંબર- ૦૨૮૯૨-૨૬૨૦૮૮

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભુજ

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર

ના.સં.કચેરી, ભુજ, સેવા સદન, મુન્દ્રા રોડ, ભુજ

ગાંધીધામ તથા  નલીયા

 

નિયંત્રક, ના.સં. અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન,  ભુજ-કચ્છ

 

ફોન નંબર-૦૨૮૩૨- ૨૩૦૬૦૩/૬૦૪

ફેકસ નંબર- ૦૨૮૩૨- ૨૩૦૬૦૩ 

કલેક્ટર કચેરી ફોન નં:૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૨૦

ગાંધીધામ ફોન નંબર-૦૨૮૩૬- ૨૨૦૨૨૧

નલીયા ફોન નંબર-૦૨૮૩૧- ૨૨૨૩૨૬

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ગાંધીનગર.    

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર

 નાગરિક સંક્ષણ ગાંધીનગર, ર્ડા.જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક નં-૨ પ્રથમ માળ, ગાંધીનગર.

 

નિયંત્રક, નાગરિક સંક્ષણ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ગાંધીનગર, ર્ડા.જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક નં-૨ પ્રથમ માળ, ગાંધીનગર

૨૩૨-૫૭૮૯૩

૨૩૨-૫૭૮૯૪

કલેક્ટર કચેરી ફોન નં: ૨૩૨-૫૯૦૨૯

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ ,અને જીલ્‍લા મેજીસ્‍ટ્રેટશ્રી (કલેકટર કચેરી,)ભાવનગર

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્સ્ટ્રકટર

ના.સં.કચેરી,  કલેકટર કચેરી,ભાવનગર,

 

નાયબ નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ ,અને જીલ્‍લા મેજીસ્‍ટ્રેટશ્રી (કલેકટર કચેરી,)

ભાવનગર.

૦૨૭૮-૨૪૩૭૭૦૦

 

૧૦

આચાર્યશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ  તાલીમશાળા,,ગુ.રા, અમદાવાદ

ટ્રેઇન્‍ડ ઇન્સ્ટ્રકટર

 (સીનીયર)

તાલીમશાળા

ગુ.રા, ૧લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

કમાન્ડન્ટશ્રી

આચાર્યશ્રી તાલીમશાળા,ગુ.રા

૧લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન,લાલ દરવાજા,અમદાવાદ

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૧૧

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૯

 

 

 

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2017