હું શોધું છું

હોમ  |

પ્રકીર્ણ
Rating :  Star Star Star Star Star   

અન્ય ઉપયોગી માહીતી

  • લોકો ધ્વારા પૂછાતા પશ્નો અને તેના જવાબો આપવા માટે જરૂરી કર્મચારીઓને નિયુકતી કરેલ છે.
  • માહીતી મેળવવા માટે પધ્ધતિ અંગેનું માર્ગદર્શન પબ્લીક ઇન્ફોમેર્શન ઓફીસર ધ્વારા આપવામાં આવશે.
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-06-2016