હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એ.ડી.ચુડાસમા, આઇપીએસ
હોદ્દો સંયુક્ત નિયામકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ , ગુજરાત રાજય.
સરનામું  ૧લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ -૧,
ફોન ૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૧૧
મોબાઇલ 99784 06362
ફેક્સ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૯
ઇ-મેઇલ sc2stt-dcd-ahd@gujarat.gov.in
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020