હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી વી.એમ.ધર્માધિકારી
હોદ્દો હિસાબી અધિકારી
સરનામું  ૧લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા ,અમદાવાદ-૧,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૧૪
મોબાઇલ ૯૯૯૮૮૯૬૨૧૮
ફેક્સ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૯
ઇ-મેઇલ Sc2stt-dcd-ahd@gujarat.gov.in
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020