હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એસ.કે.લાંગા, I.A.S
હોદ્દો નિયંત્રક ના.સં અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ગાંધીનગર
સરનામું  જિલ્લા કલેકટર અને જિલ્લા સેવા સદનની કચેરી,
ગાંધીનગર,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન +91 79 23220630
મોબાઇલ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૯
ફેક્સ +91 79 23259040
ઇ-મેઇલ colgandh@guj,nic.in
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020