હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એસ. જી. ગામીત
હોદ્દો નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ, વડોદરા.
સરનામું  કલેકટર કચેરી,
કોઠી કમ્પાઉન્ડ,
વડોદરા,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦
મોબાઇલ ૯૮૨૫૨૭૪૪૦૭
ફેક્સ ૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩
ઇ-મેઇલ
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020