હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એ. કે. વસ્તાણી
હોદ્દો ઇ.ચા. નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ, જામનગર.
સરનામું  લાલ બંગલા કમ્પાઉન્ડ, જામનગર.,
જામનગર,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦૨૮૮- ૨૫૪૦૩૭૧
મોબાઇલ
ફેક્સ ૦૨૮૮-૨૫૫૦૩૧૮૦
ઇ-મેઇલ
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020