હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી આર. પી. વ્યાસ
હોદ્દો ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રકટર, નાગરિક સંરક્ષણ, કચ્છ-ભુજ.
સરનામું  નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટની કચેરી, મામલતદાર કચેરી પાસે, મુન્દ્રા રોડ, કચ્છ-ભુજ, ગુજરાત, ભારત. ,
ફોન ૦૨૮૩૨-૨૩૦૬૦૪
મોબાઇલ ૯૪૨૮૮૪૭૪૯૦
ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૩૦૬૦૩
ઇ-મેઇલ
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020