હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી ડી. એન. ઝાલા
હોદ્દો ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રકટર, નાગરિક સંરક્ષણ, ગાંધીનગર.
સરનામું  બ્લોક નં.૨/૧, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર.,
ફોન ૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૮૯૩, ૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૮૯૪
મોબાઇલ ૯૪૨૭૩૩૭૯૧૫
ફેક્સ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૮૯૩
ઇ-મેઇલ
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020